Oferta realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy

Zdjęcie wyróżniające wpisu

Wydział/Jednostka ogłaszająca

Referat Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Obywatelskich

Data obowiązywania

od 2021-06-21 do 2021-06-28

Treść

Dydnia, 21.06.2021 r.

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszczam poniższą ofertę:

Nr oferty:

4515.2021

Rodzaj zadania publicznego   (art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.)

Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej

Tytuł zadania publicznego    (nazwa własna projektu)

Spotkanie Dożynkowe

Nazwa oferenta:

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Gminy Dydnia

Termin realizacji zadania:

30.06.2021 r. – 30.08.2021 r.

Wysokość dofinansowania albo sfinansowania zadania publicznego:

6.000 zł (słownie: sześć tysięcy złotych)

Wszelkie uwagi dotyczące zamieszczonej oferty należy kierować na formularzu uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia do Wiesławy Bukład, tel.: 13 43 08 147 e-mail: wiesława.buklad@gminadydnia.pl

w terminie do 28.06.2021 r. (7 dni od dnia zamieszczenia oferty).

Kierownik Referatu Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Obywatelskich

Stanisław Pytlowany

Załączniki:

268