Centrum Opiekuńczo – Mieszkalne w Krzemiennej – nabór uczestników

Centrum

Wójt Gminy Dydnia informuje, że od dn. 1 kwietnia 2022 roku rozpocznie swoją działalność Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne w Krzemiennej.

Placówka powstała w ramach resortowego Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Centra opiekuńczo-mieszkalne, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Centra opiekuńczo-mieszkalne przeznaczone są dla dorosłych osób niepełnosprawnych legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym bądź znacznym stopniu niepełnosprawności. 

Celem powstania Centrum jest wspieranie osób niepełnosprawnych poprzez:

– umożliwienie im warunków do niezależnego, samodzielnego i godnego funkcjonowania na miarę ich potrzeb i możliwości,

– poprawę jakości życia w środowisku lokalnym,

– włączenie do życia w społeczności lokalnej,

– zapewnienie opieki i pomocy adekwatnej do potrzeb i możliwości wynikających z wieku i stanu zdrowia,

– odciążenie faktycznych opiekunów osób niepełnosprawnych

Do Centrum opiekuńczo-mieszkalnego w Krzemiennej planujemy przyjęcie 20 osób,

13 osób na pobyt całodobowy (przez 7 dni w tygodniu).

7 osób na pobyt dzienny. Pobyt dzienny będzie obejmował 8 godzin dziennie przez 5 dni w tygodniu, zapewniony będzie dojazd do placówki.

Osoby korzystające z pobytu dziennego będą mogły korzystać z infrastruktury takiej jak: sale do zajęć z opiekunami, jadalni, kuchni, sali rehabilitacyjnej. W czasie pobytu uczestnicy będą mieli zapewniony jeden ciepły posiłek.

Osoby przebywające całodobowo będą pozostawać pod opieką opiekunów i asystenta osoby niepełnosprawnej, będą miały zapewnione pełne wyżywienie, dostęp do kuchni, pralni, sprzętu rehabilitacyjnego.

Obiekt nie posiada barier architektonicznych; specjalistyczna, profesjonalna kadra, oprócz zaspakajania potrzeb zdrowotnych, pielęgnacyjnych, stymulowania sprawności ruchowej i kompetencji poznawczych pozwoli na podejmowanie przez uczestników aktywności na miarę ich potrzeb, dając im docelowo szansę na samodzielne i niezależne życie.

Osoby zainteresowane pobytem w Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnym w Krzemiennej  zapraszam do składania wniosków wraz z orzeczeniem o niepełnosprawności i wymaganymi załącznikami. W przypadku, kiedy wniosek składa w imieniu osoby niepełnosprawnej jej pełnomocnik lub opiekun prawny należy przedłożyć stosowne pełnomocnictwo lub postanowienie sądu.

Wniosek wraz z załącznikami są dostępne w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dydni  w godzinach od 715  do 1515, można też pobrać ze strony internetowej Ośrodka   www.gops-dydnia.pl lub Urzędu Gminy w Dydni www.gminadydnia.pl

Dodatkowe informacje pod nr tel. (13) 43 08 127

 Do pobrania:

3625