Nieodpłatna pomoc prawna w Powiecie Brzozowskim

Powiat brzozowski

Na mocy  przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym  poradnictwie  obywatelskim  oraz  edukacji  prawnej  (Dz. U. z 2021 r. poz. 945) na terenie Powiatu Brzozowskiego stworzony został dostęp do nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczonej osobiście przez adwokatów  i  radców prawnych, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach – z ich upoważnienia – aplikantów adwokackich lub aplikantów radcowskich.

Gdzie?

1) Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Brzozowie – w budynku Starostwa
      Powiatowego przy ulicy 3-go Maja 51, II piętro, pokój nr 26
     
obsługiwany przez radców prawnych i adwokatów codziennie, w godzinach:


      8.00 – 12.00
poniedziałek, czwartek, piątek
      1
3.00 – 17.00 –  wtorek, środa

     TELEFON: 13 43 40912

Rejestracja: 605 662 030,  e-mail: starostwo@powiatbrzozow.pl

2) Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Jasienicy Rosielnej – w budynku
    Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, obsługiwany przez Fundację Rozwoju
    i Wsparcia „Pasieka” w Rzeszowie, codziennie w godzinach:
     8.00 – 12.00
od poniedziałku do czwartku

    12.00 – 16.00 piątek

    TELEFON: 13 3061146, e-mail: urzad@jasienicarosielna.pl

Rejestracja: 605 662 030,  e-mail: starostwo@powiatbrzozow.pl

3) Punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Nozdrzcu – w budynku
     Urzędu Gminy obsługiwany przez Fundację Rozwoju i Wsparcia „Pasieka”,
     codziennie w godzinach:

8.00 – 12.00 od wtorku do piątku

    12.00 – 16.00 poniedziałek

    TELEFON: 13 4398020,  e-mail: ugn@nozdrzec.pl

Rejestracja: 605 662 030,  e-mail: starostwo@powiatbrzozow.pl

Dla kogo?

Od 1.01.2019 r. nieodpłatna pomoc prawna przysługuje każdej osobie fizycznej, która złoży oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Osoby z dysfunkcjami narządów mowy i słuchu mogą dokonywać zgłoszeń
 na e-mail:
starostwo@powiatbrzozow.pl

Osobom, które ze względu na niepełnosprawność ruchową nie są w stanie przybyć do punktu lub osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu, może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość (np. przez telefon lub przez internet). Porada prawna będzie udzielana w warunkach i na zasadach adekwatnych do niepełnosprawności danej osoby. Bliższe informacje pod numerem telefonu podanym przy poszczególnych Punktach

Co obejmuje?

Nieodpłatna pomoc prawna polega na:

1) poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym,
     o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej
     obowiązkach,  w  tym  w  związku  z  toczącym  się  postępowaniem
     przygotowawczym,   administracyjnym,   sądowym   lub sądowo- 
     administracyjnym,

2) wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego,
 
 
 3) sporządzeniu  projektu  pisma  w  sprawach,  o  których  mowa  w  pkt 1 i 2,
     z  wyłączeniem  pism  procesowych  w  toczącym  się  postępowaniu 
     przygotowawczym  lub  sądowym  i  pism  w  toczącym  się  postępowaniu
     sądowoadministracyjnym,

3a)nieodpłatnej mediacji

4) sporządzeniu  projektu  pisma  o  zwolnienie  od  kosztów  sądowych
      lub  ustanowienie  pełnomocnika  z  urzędu  w  postępowaniu  sądowym
     lub  ustanowienie  adwokata,  radcy  prawnego,  doradcy  podatkowego
      lub  rzecznika  patentowego  w  postępowaniu  sądowoadministracyjnym 
      oraz    poinformowanie  o  kosztach  postępowania  i  ryzyku  finansowym
      związanym  ze  skierowaniem  sprawy  na  drogę  sądową.
 

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Przed udzieleniem nieodpłatnej pomocy prawnej adwokat i radca prawny,
 
a także działający z ich upoważnienia aplikant adwokacki lub aplikant radcowski może zażądać od osoby uprawnionej do uzyskania pomocy okazania dokumentu stwierdzającego tożsamość.

Adwokat lub radca prawny może z ważnych powodów odmówić udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej, informując osobę uprawnioną do uzyskania pomocy o innych punktach nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze Powiatu Brzozowskiego.

334