„Czyste powietrze jest w naszym interesie” – podsumowanie projektu


8 grudnia br. w Błażowej odbyła się konferencja podsumowująca projekt pn. „Czyste powietrze jest w naszym interesie”. Udział w nim wzięli m.in. przedstawiciele Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, przedsiębiorcy, samorządowcy z terenu Pogórza Dynowskiego i instytucje zaangażowane w projekt. Gminę Dydnia reprezentowała wójt Alicja Pocałuń. Konferencję rozpoczęła Renata Kaniuczak koordynator projektu, która podsumowała go i przedstawiła podejmowane działania i ich efekty.

Adam Skiba prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie omówił dotychczasowe efekty realizacji programu Czyste Powietrze w województwie podkarpackim. Na terenie gminy Dydnia projekt realizowany jest na średnim poziomie w porównaniu do pozostałych gmin Pogórza Dynowskiego. Do tej pory złożono 153 wnioski, podpisano 141 umów na kwotę niemal 4 mln zł, zaś dofinansowanie wynosi niemal 1 400 tys. zł. Zachęcamy do korzystania z Gminnego Punktu Informacyjnego programu „Czyste Powietrze”, który znajduje się w Urzędzie Gminy w Dydni.

Anna Sowa dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Rzeszowie omówiła możliwości i zakres współpracy w obszarze inwestycji w korycie rzeki San oraz perspektyw i plany inwestycyjne Wód Polskich na Pogórzu Dynowskim. Na terenie gminy Dydnia w ramach opracowania map zagrożenia powodziowego zostały wyznaczone obszary zagrożenia powodzią od rzek: San, Witryłówka i Stara Rzeka. Powierzchnia obszarów szczególnego zagrożenia wynosi 5,9 km2, czyli na 4,5% obszarze gminy. Na terenie gminy Dydnia w planach jest budowa wielofunkcyjnego zbiornika na Sanie w miejscowości Temeszów, co ma przynieść efekty w postaci zmniejszenia stanu zagrożenia powodzią i przyczynić się do wykorzystania większej powierzchni pod potencjalną zabudowę.

Grzegorz Kutyła dyrektor Departamentu Eksploatacji Rozwoju PGE Dystrybucja S. A. Oddział Rzeszów i Paweł Buksa zastępca dyrektora Rejonu Energetycznego w Przemyślu przedstawili stan przystosowania sieci do odbioru energii odnawialnej, planowane inwestycje oraz perspektywy współpracy Polskiej Grupy Energetycznej z samorządami na terenie Związku Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego. W planach PGE jest m.in. dokumentacja projektowa na budowę linii kablowej, nowych stacji transformatorowych, budowa nowych odcinków linii napowietrznych.

Magdalena Pantoł kierownik Wydziału Biopolimerów, Centrum Wdrożeniowego Grupy Azoty S. A. w Tarnowie zaprezentowała obecnym biodegradowalne materiały polimerowe, jako ekologiczną alternatywę w zakresie poprawy jakości środowiska naturalnego Pogórza Dynowskiego. W swojej prezentacji przedstawiła też skalę zagrożenia w użyciu tworzyw sztucznych na całym świecie. Jest to niestety problem, który się pogłębia i należy podnosić poziom świadomości ludzi oraz przedstawiać alternatywne produkty.

Tomasz Guzowski dyrektor Departamentu Projektów Wiatrowych w firmie OX2, Tomasz Fiszer – kierownik Projektu przedstawili planowane inwestycje na terenie gminy Nozdrzec w zakresie rozwoju energetyki poprzez wykorzystanie energii odnawialnej. Na terenie gminy Nozdrzec powstaje pierwsza farma wiatrowa.

Jakub Zieliński – YVS Nozdrzec Farma Wiatrowa Sp. z o.o. zaprezentował fakty i mity w energetyce wiatrowej. Wskazywał w swoim przemówieniu, że energetyka wiatrowa jest technologią bezemisyjną, gdyż nowoczesna turbina potrzebuje maksymalnie kilku miesięcy, aby wytworzyć energię potrzebną do jej wyprodukowania, eksploatacji i demontażu. Emisja CO2 wynikająca z procesu produkcji urządzenia wynosi ok. 3 miesięcy. Przez cały okres swojej pracy turbina wiatrowa produkuje nawet 80 razy więcej energii niż pochłaniają jej wytwarzanie, praca i rozbiórka. Po zakończeniu pracy elektrowni i jej rozebraniu nawet 90% poszczególnych elementów urządzenia podlega odzyskowi, a sam obszar parku wiatrowego wraca do stanu wyjściowego sprzed inwestycji – zapewniał prelegent.

Barbara Mroczka dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Błażowej podsumowała i wręczyła nagrody w konkursie fotograficznym „Ślady – Skarby Folkloru”.

Na zakończenie odczytano list Stawomira Kwoki – prezesa Fundacji Ułani Króla Jana z Malawy z zaproszeniem na pokaz przedpremierowy filmu “Jasyr”, jako powrót polskiego kina historycznego.

Była to ważna konferencja, podczas której zaprezentowano efekty współpracy 9 samorządów, instytucji wspierających projekt, przedsiębiorców, jednostek oświatowych i kulturalnych. Projekt objął 69 miejscowości zamieszkujących przez 65 tys. osób. Przeprowadzone akcje edukacyjne i promocyjne z pewnością wpłynęły na podniesienie świadomości mieszkańców ws. konieczności dbania o środowisko naturalne. Wymierne efekty przyniosło też zainteresowanie problemami, z którymi na co dzień borykają się mieszkańcy Pogórza Dynowskiego, instytucji takimi jak: PGE, Wody Polskie, WFOŚiGW. Jeżeli zaplanowane do realizacji inwestycje dojdą do skutku, wpłyną one na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców i podniesie się jakość życia na terenie gminy.

163