Dodatek osłonowy


Dodatek osłonowy to jednorazowe świadczenie pieniężne i  przysługuje za okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 30 czerwca 2024 r.

Aby otrzymać świadczenie należy:

1. spełnić kryterium dochodowe określane zgodnie z definicją zawartą w ustawie o świadczeniach rodzinnych:

– 2100,00 zł dla gospodarstwa jednoosobowego,

– 1500,00 zł / na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

2. złożyć wniosek do końca kwietnia 2024 r.

3. Dodatek osłonowy wynosi:

  • 228,80 zł dla jednoosobowego gospodarstwa domowego;
  • 343,20 zł dla 2-3 osobowego;
  • 486,20 zł dla 4-5 osobowego;
  • 657,80 zł dla gospodarstwa składającego się minimum z 6 osób.

W przypadku, gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, itp. na paliwo stałe zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków wysokość dodatku osłonowego przyznawana jest w podwyższonej kwocie i wynosi:

  • 286,00 zł dla jednoosobowego gospodarstwa domowego;
  • 429,00 zł dla 2-3 osobowego;
  • 607,75 zł dla 4-5 osobowego;
  • 822,25 zł dla gospodarstwa składającego się minimum z 6 osób.

Gospodarstwo domowe tworzą:

  • gospodarstwo domowe jednoosobowe – osoba samotnie zamieszkująca i gospodarująca;
  • gospodarstwo domowe wieloosobowe – osoba, która wnioskuje o przyznanie dodatku osłonowego oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące.

Jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.

Przy ustalaniu wysokości dodatku osłonowego obowiązuje tzw. zasada złotówka za złotówkę, co oznacza, iż dodatek osłonowy będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł. Poniżej 20 zł kwota dodatku osłonowego nie będzie wypłacana.

Jak powiadomimy o przyznaniu dodatku osłonowego ?

Przyznanie dodatku osłonowego nie wymaga wydania decyzji.

Jeżeli we wniosku o wypłatę dodatku osłonowego podasz adres poczty elektronicznej, prześlemy informację o przyznaniu dodatku osłonowego na ten adres.

Jeżeli nie podasz adresu poczty elektronicznej, będziesz mógł odebrać  informację o przyznaniu dodatku osłonowego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dydni.  

Odmowa przyznania dodatku osłonowego, uchylenie lub zmiana prawa do dodatku osłonowego oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranego świadczenia wymagają wydania decyzji.

Jak będzie wypłacany dodatek osłonowy ?

Dodatek osłonowy przysługuje za okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 30 czerwca 2024 r. Będzie on wypłacany jednorazowo do końca czerwca 2024 r.

 Załączniki:

Wniosek dodatek osłonowy

RODO

Załącznik 1 – gospodarstwo

Załącznik 2 – dochody nieopodatkowane

Załącznik 3 – dodatkowa liczba osób

Więcej na: www.gops-dydnia.pl

461