Dofinansowanie do funkcjonowania Centrum opiekuńczo-mieszkalnego w Krzemiennej w 2023 roku.

Flaga i godło

Zadanie realizowane w ramach resortowego programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  „Centra opiekuńczo- mieszkalne” finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Celowego – Funduszu Solidarnościowego

Nazwa zadania: Rozbudowa i przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania istniejącego budynku szkoły na budynek ,,Centrum opiekuńczo-mieszkalne” – Moduł II – zadanie w zakresie funkcjonowania ośrodka wsparcia – Centrum opiekuńczo-mieszkalnego w Krzemiennej

Dofinansowanie: 1 065 300,00 zł

Opis zadania:

Centrum opiekuńczo-mieszkalne przeznaczone jest dla dorosłych osób niepełnosprawnych ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, o których mowa w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Osoby te, obok różnorodnego wsparcia (w tym w zakresie potrzeb zdrowotnych, pielęgnacyjnych, zapobiegania wtórnym powikłaniom, stymulowania i rozwijania sprawności ruchowej, kompetencji poznawczych oraz społecznych), będą mieć zapewnioną możliwość niezależnego/samodzielnego i godnego funkcjonowania na miarę swoich potrzeb.

Centrum opiekuńczo-mieszkalne w Krzemiennej zapewnia usługę zamieszkiwania całodobowego z zapewnieniem wyżywienia dla 13 osób dorosłych niepełnosprawnych ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności oraz usługę pobytu dziennego dla 7 osób dorosłych niepełnosprawnych ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności z terenu Gminy Dydnia.

266