Dofinansowanie do funkcjonowania Centrum opiekuńczo-mieszkalnego w Krzemiennej w 2024 roku.


Zadanie realizowane w ramach resortowego programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  „Centra opiekuńczo- mieszkalne” finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Celowego – Funduszu Solidarnościowego

Nazwa zadania: Rozbudowa i przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania istniejącego budynku szkoły na budynek ,,Centrum opiekuńczo-mieszkalne” – Moduł II – zadanie w zakresie funkcjonowania ośrodka wsparcia – Centrum opiekuńczo-mieszkalnego w Krzemiennej

Dofinansowanie: 1 066 425,60 zł

Opis zadania:

Centrum opiekuńczo-mieszkalne stworzone zostało dla dorosłych osób niepełnosprawnych ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, o których mowa w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Osoby te, pod opieką wyspecjalizowanej kadry COM w Krzemiennej otrzymują niezbędną pomoc w zakresie potrzeb zdrowotnych, pielęgnacyjnych, zapobiegania wtórnym powikłaniom, stymulowania i rozwijania sprawności ruchowej, kompetencji poznawczych oraz społecznych. Będą mieć zapewnioną możliwość niezależnego/samodzielnego i godnego funkcjonowania na miarę swoich potrzeb.

Centrum opiekuńczo-mieszkalne w Krzemiennej nadal zapewnia usługę zamieszkiwania całodobowego z zapewnieniem wyżywienia dla 13 osób dorosłych niepełnosprawnych ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności oraz usługę pobytu dziennego dla 7 osób dorosłych niepełnosprawnych ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności z terenu Gminy Dydnia.

Data podpisania umowy 15.02.2024 r.

53