Nasz Patron – Król Władysław Jagiełło


„Prawda o Twoim rodzie wsze me czasy przetrwa” – tak o Jagiellonach pisał renesansowy poeta Grzegorz z Sanoka.
Król Władysław Jagiełło to jeden z najlepszych polskich władców, dlatego jesteśmy dumni, że od wielu lat patronuje naszym szkolnym działaniom. Jego ideały i wartości, takie jak dobroć, zaangażowanie i oddanie ojczyźnie są dla nas wszystkich inspiracją do działania i rozwoju. Dzień naszego Patrona, nasze szkolne święto to również niezwykła okazja do refleksji nad istotnymi wartościami w życiu każdego człowieka, nad tym, że jesteśmy częścią tej wspólnoty, tworzymy naszą małą ojczyznę.
Świętowanie tego wyjątkowego dnia rozpoczęło się od udziału społeczności szkolnej w uroczystej Mszy św., którą odprawił i podczas której homilię wygłosił ks. prob. Andrzej Szkoła. Następnie wszyscy udali się do budynku szkoły, gdzie w hali widowiskowo – sportowej odbyła się kolejna część uroczystości.
Rozpoczęły ją dyrektor szkoły P. Beata Dżoń wraz z wicedyrektor szkoły P. Anną Sobaś – Bodzioch wprowadzeniem sztandaru i wezwaniem do odśpiewania hymnu państwowego. Następnie dyrektor szkoły przywitała gości, którzy w tym dniu zaszczycili nas swoją obecnością. W pierwszej kolejności podziękowała za przybycie przedstawicielowi Organu Nadzorującego – P. Barbarze Dżugan – starszemu wizytatorowi Kuratorium Oświaty w Rzeszowie – Oddział w Krośnie, następnie przedstawicielom Organu Prowadzącego w osobach: wójta Gminy Dydnia P. Alicji Pocałuń, sekretarz Gminy Dydnia P. Edyty Kuczmy oraz dyrektora ZOS w Dyni P. Jolanty Biedy. Serdecznie przywitała księdza proboszcza Andrzeja Szkołę oraz dyrektorów szkół – P. Iwonę Pocałuń – dyr. SP w Dydni, P. Halinę Skawińską – dyr. SP w Wydrnej, P. Zuzannę Dmitrzak – dyr. SP w Jabłonce, P. Agnieszkę Król – Krzysik – dyr. SP w Grabówce, P. Dariusza Klimowicza – dyr. SP W Końskiem, P. Dorotę Bluj – dyr. Samorządowego Przedszkola w Dydni.
Pani dyrektor podziękowała również za przybycie na uroczystość P. Dariuszowi Źrebcowi – Prezesowi Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Edukacji i Środowiska Lokalnego Wsi Niebocko, P. Magdalenie Surmacz – przewodniczącej Rady Rodziców w SP w Niebocku wraz z prezydium RR, P. Maciejowi Dżoń – sołtysowi wsi Niebocko oraz emerytowanym pracownikom szkoły w osobach P. Jadwigi Adamskiej, P. Heleny Sąsiadek, P. Andrzeja Zajdla, P. Jadwigi Adamskiej oraz P. Zofii Kosteckiej.
Gorące powitania popłynęły w stronę rady pedagogicznej, pracowników niepedagogicznych, rodziców oraz wszystkich uczniów.
Następnie dyrektor szkoły zaprosiła wszystkich obecnych do obejrzenia i wysłuchania okolicznościowego przedstawienia przygotowanego przez uczniów naszej szkoły pod okiem opiekunów. Inscenizacja przedstawiała historię połączenia Korony Królestwa Polskiego z Wielkim Księstwem Litewskim. Oba państwa walczyły z Zakonem Krzyżackim. Postanowiły więc połączyć siły, a najłatwiej było to zrobić poprzez małżeństwo królowej Jadwigi z Jagiełłą. Wielkie Księstwo Litewskie było jednak krajem pogańskim, jego mieszkańcy nie wyznawali wiary w jednego Boga. W 1385 roku obydwa państwa zawarły umowę – Jagiełło otrzyma polską koronę, ale przyjmie chrześcijaństwo wraz z całym narodem litewskim i przyłączy Litwę do Polski. Po przybyciu do Polski książę Jagiełło został ochrzczony i przyjął imię Władysław. Po ślubie z królową Jadwigą został koronowany na króla. W czasie swojego długiego panowania Władysław wzmocnił pozycję Polski na arenie międzynarodowej. W 1410 roku odniósł wielkie zwycięstwo nad Krzyżakami pod Grunwaldem. Zmarł po 48 latach panowania.
Przedstawienie zostało uświetnione pięknie wykonanymi utworami: polskim średniowiecznym hymnem „Gaude Mater Polonia”, Psalmem XLVII „Kleszczmy rękoma” oraz piosenką „Lajkoniku, prowadź nas”. Wykonał je szkolny chór pod opieką P. Jadwigi Rajtar – Żaczek.
Kolejnym punktem uroczystości było nagrodzenie zwycięzców konkursu wiedzy, konkursu plastycznego oraz testu sprawnościowego – Turnieju Rycerskiego, które odbywały się w ramach obchodów Dnia Patrona. Pani dyrektor zaprosiła P. Barbarę Dżugan oraz P. Alicję Pocałuń do wręczenia pamiątkowych nagród oraz dyplomów.
W konkursie wiedzy o królu Władysławie Jagielle najlepsi okazali się uczniowie:
W kategorii klas młodszych I-III
III miejsce Wioletta Grządziel
II miejsce Hubert Kopiczak
I miejsce Rafał Niedzielski

W kategorii klas starszych IV – VIII
III miejsce Gabriel Zubel
II miejsce Adam Pytlowany
I miejsce Adrian Sawicki

W konkursie plastycznym dla uczniów klasy I wyróżniono prace wykonane przez:
Izabelę Tomaszewską
Zofię Rachwał
Dawida Dobosza

W szkolnym turnieju rycerskim – konkurencjach sportowo – zręcznościowych przypominających zawody rozgrywane podczas średniowiecznych turniejów, miejsca na podium zajęli kolejno:
W kategorii klas młodszych I-III
III miejsce klasa I
II miejsce klasa II
I miejsce klasa III

W kategorii klas starszych IV – VIII
III miejsce klasa VI
II miejsce klasa IV
I miejsce klasa V
Po złożeniu gratulacji zwycięzcom nadszedł czas na przemówienia szanownych gości. Głos zabrały – P. Barbara Dżugan oraz P. Alicja Pocałuń, które gratulowały takiego patrona szkoły oraz pięknej uroczystości, której charakter podkreślił występ aktorów i chóru, odświętne stroje uczniów oraz piękny wystrój sali. Życzyły również, aby wzór życia patrona kształtował w uczniach właściwe postawy, które będą fundamentem pracy dydaktycznej i wychowawczej szkoły oraz wskazywał im właściwą drogę w życiu.
Na zakończenie dyrektor szkoły P. Beata Dżoń jeszcze raz podziękowała gościom za przyjęcie zaproszenia oraz za obecność, wszystkim uczniom za uświetnienie uroczystości pięknym występem oraz śpiewem, nauczycielom za wszelki wkład pracy w ramach obchodów Dnia Patrona i wszystkim, którzy przyczynili się do uświetnienia tej ważnej dla społeczności szkolnej uroczystości.
Małgorzata Adamska

(mat. nadesłany SP w Niebocku)

109