Dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla Gminy Dydnia

logo

„Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Obszarów Wiejskich: Europa inwestuje w obszary wiejskie” 

Zarząd Województwa Podkarpackiego w dniu 04 kwietnia 2023 r. podjął uchwałę Nr 476/9913/23 w sprawie zatwierdzenia listy operacji informującej o kolejności przysługiwania pomocy na operacje typu: Budowa lub modernizacja dróg lokalnych w ramach działania Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich, poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

W ramach przeprowadzonego naboru do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie wpłynęło 110 wniosków z czego 7 wniosków zostało wycofanych.

Wniosek Gminy Dydnia pn.: „Przebudowa drogi w miejscowości Krzemienna – Na Przekaźnik na działach 800,802 w KM 0+210 do KM 0+810” znalazł się na 32 miejscu z dofinansowaniem 164 563,00 zł (poziom pomocy przysługujący jst do 63,63 % kosztów kwalifikowalnych inwestycji).

Zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w celu ustalenia kolejności przysługiwania pomocy dokonano oceny wniosków o przyznanie pomocy, przyznając planowanej operacji punkty według kryteriów wyboru oraz kryteriów dotyczących specyfiki regionu określonych w § 11 ust. 1 i 2 w/w rozporządzenia m.in. jedno z kryteriów wymagało, aby zakres realizowanej operacji obejmował budowę lub przebudowę drogi albo odcinka tej drogi, która została ujęta w protokole sporządzonym przez komisję powołaną przez Wojewodę Podkarpackiego z weryfikacji strat spowodowanych przez zdarzenie mające znamiona klęski żywiołowej w infrastrukturze komunalnej stanowiącej własność jst, które wystąpiło nie wcześniej niż przed dniem 1.01.2019 r. – za to kryterium Gmina Dydnia otrzymała maksymalną ilość punktów.

W ramach przedmiotowej operacji przebudowane zostanie 0,600 km drogi wewnętrznej w wyniku, czego podniesione zostaną jej parametry techniczne i eksploatacyjne. Ich efektem będzie znaczna poprawa powiązań komunikacyjnych – droga łączy dwie jednostki osadnicze, jak również wzrost dostępności do obiektów tj. przekaźnika telewizyjnego z nadajnikami telefonii komórkowej oraz anteny Internetu szerokopasmowego.

Operacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.

254