Dostępna Szkoła w Gminie Dydnia

Logotypy

Gmina Dydnia bierze udział w projekcie grantowym pn.: „Dostępna Szkoła – innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia”.  

Celem projektu jest dostosowanie szkół podstawowych tak by w jak największym stopniu zniwelować bariery dostępności dla osób z różnego rodzaju trudnościami fizycznymi w zakresie architektonicznym, technicznym, edukacyjno-społecznym i organizacyjnym.

Projekt będzie realizowany w Szkole Podstawowej w Dydni i w Szkole Podstawowej w Niebocku.

W ramach projektu zaplanowano działania modernizacyjne zwiększające dostępność architektoniczną budynków, zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych oraz działania tzw. miękkie podnoszące świadomość oraz kompetencje nauczycieli i specjalistów szkolnych.

Projekt realizowany jest w okresie od 01.05.2021 r. do 30.04.2023 r.

Projekt realizowany jest przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Młodych Lubuszan i Politechniką Gdańską, finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, oś priorytetowa IV: Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, działanie 4.1 Innowacje społeczne.

Logotypy
438