Drugi otwarty konkurs na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu na rok 2023

Zdjęcie wyróżniające wpisu

Zarządzenie Nr 945/2023

Wójta Gminy Dydnia

z dnia 5 czerwca 2023 r

w sprawie ogłoszenia drugiego otwartego konkursu ofert na realizację zadania własnego Gminy Dydnia w zakresie rozwoju sportu w 2023 roku

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40. ) oraz art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2022 r, poz. 1599) oraz Uchwały Rady Gminy Dydnia Nr LXVII/488/2023 z dnia 26. 01. 2023 r w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Dydnia.

zarządzam, co następuje :

§ 1

Ogłosić  drugi otwarty konkurs ofert dla podmiotów określonych w § 3 ust.4 Uchwały Rady Gminy Dydnia nr LXVII/488/2023 z dnia 26 stycznia 2023 r w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Dydnia, na wsparcie realizacji zadań własnych w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Dydnia w 2023 roku.

§ 2

Treść ogłoszenia o otwartym konkursie, stanowiąca złącznik do niniejszego zarządzenia zamieszczona zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Dydni oraz na stronie internetowej www.gminadydnia.pl

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji Gospodarki Nieruchomości i Spraw Obywatelskich

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Dydnia

Alicja Pocałuń

124