I przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości – Dydnia 2211.3

Zdjęcie wyróżniające wpisu

Wójt Gminy Dydnia

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości

 1. gruntowej niezabudowanej, oznaczonej jako dgr nr 2211/3 o pow. 0,1955 ha wraz z udziałem w wysokości 1/3 w działce 2211/6 o pow. 0,0406 ha, położonej w miejscowości Dydnia, przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową na podstawie decyzji o warunkach zabudowy. Zabudowę mieszkaniową można będzie realizować po uprzednim otrzymaniu pozwolenia na budowę ze Starostwa Powiatowego w Brzozowie. Przedmiotowa działka zlokalizowana jest w peryferyjnej części wsi Dydnia, w kompleksie nieruchomości niezabudowanych użytkowanych rolniczo oraz w bliskiej odległości od terenów leśnych, w znacznym oddaleniu od zwartej zabudowy, w otoczeniu dalszym działki zlokalizowane są obiekty użyteczności publicznej oraz obiekty handlowo-usługowe. Działka stanowi teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową, minimalnie pochyły, pokryty trawą, kształt działki regularny. Dojazd do działki 2211/3 odbywa się przez działkę sąsiednią tj. dgr nr 2211/6 łączącą się bezpośrednio z drogą publiczną o nawierzchni bitumicznej. Dojazd ten jest przedmiotem zbycia po 1/3 części na rzecz nabywcy poszczególnych działek przeznaczonych pod zabudowę. Nieruchomość posiada uzbrojenie (linia energetyczna kablowa w pasie drogi gminnej).

Cena wywoławcza – 19175,70 zł brutto, w tym należny podatek VAT. Przetarg odbędzie się w dniu 31 sierpnia 2021 r., o godz. 9:00w siedzibie Urzędu Gminy.

 • gruntowej niezabudowanej, oznaczonej jako dgr nr 2211/4 o pow. 0,08 ha wraz z udziałem w wysokości 1/3 w działce 2211/6 o pow. 0,0406 ha, położonej w miejscowości Dydnia, przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową na podstawie decyzji o warunkach zabudowy. Zabudowę mieszkaniową można będzie realizować po uprzednim otrzymaniu pozwolenia na budowę ze Starostwa Powiatowego w Brzozowie. Przedmiotowa działka zlokalizowana jest w peryferyjnej części wsi Dydnia, w kompleksie nieruchomości niezabudowanych użytkowanych rolniczo oraz w bliskiej odległości od terenów leśnych, w znacznym oddaleniu od zwartej zabudowy, w otoczeniu dalszym działki zlokalizowane są obiekty użyteczności publicznej oraz obiekty handlowo-usługowe. Działka stanowi teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową, minimalnie pochyły, pokryty trawą, kształt działki regularny. Dojazd do działki 2211/4 odbywa się przez działkę sąsiednią tj. dgr nr 2211/6 łączącą się bezpośrednio z drogą publiczną o nawierzchni bitumicznej. Dojazd ten jest przedmiotem zbycia po 1/3 części na rzecz nabywcy poszczególnych działek przeznaczonych pod zabudowę. Nieruchomość posiada uzbrojenie (linia energetyczna kablowa w pasie drogi gminnej).

Cena wywoławcza – 8903,97 zł brutto, w tym należny podatek VAT.Przetarg odbędzie się w dniu 31 sierpnia 2021 r., o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Gminy;

 • gruntowej niezabudowanej, oznaczonej jako dgr nr 2211/5 o pow. 0,09 ha wraz z udziałem w wysokości 1/3 w działce 2211/6 o pow. 0,0406 ha, położonej w miejscowości Dydnia, przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową na podstawie decyzji o warunkach zabudowy. Zabudowę mieszkaniową można będzie realizować po uprzednim otrzymaniu pozwolenia na budowę ze Starostwa Powiatowego w Brzozowie. Przedmiotowa działka zlokalizowana jest w peryferyjnej części wsi Dydnia, w kompleksie nieruchomości niezabudowanych użytkowanych rolniczo oraz w bliskiej odległości od terenów leśnych, w znacznym oddaleniu od zwartej zabudowy, w otoczeniu dalszym działki zlokalizowane są obiekty użyteczności publicznej oraz obiekty handlowo-usługowe. Działka stanowi teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową, minimalnie pochyły, pokryty trawą, kształt działki regularny. Dojazd do działki 2211/5 odbywa się przez działkę sąsiednią tj. dgr nr 2211/6 łączącą się bezpośrednio z drogą publiczną o nawierzchni bitumicznej. Dojazd ten jest przedmiotem zbycia po 1/3 części na rzecz nabywcy poszczególnych działek przeznaczonych pod zabudowę. Nieruchomość posiada uzbrojenie (linia energetyczna kablowa w pasie drogi gminnej).
  Cena wywoławcza – 9793,26 zł brutto,
  w tym należny podatek VAT.Przetarg odbędzie się w dniu 31 sierpnia 2021 r., o godz. 11:00 w siedzibie Urzędu Gminy;

Wadium w gotówce w wysokości 10 % ceny wywoławczej danej nieruchomości należy wpłacić na konto – Bank Spółdzielczy w Dynowie 26 9093 1017 2019 0190 0014 0001 do dnia 24.08.2021 r. Terminem wniesienia wadium jest data wpływu środków na rachunek bankowy Urzędu Gminy.

Nieruchomości będące przedmiotem sprzedaży nie są obciążone, ani nie ma wobec nich żadnych zobowiązań. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca danej nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym jej w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

W przypadku nabywania nieruchomości przez osoby fizyczne pozostające w związku małżeńskim (również wspólników spółek cywilnych) na przetargu wymagana jest obecność obojga małżonków.

W przypadku uczestnictwa w przetargu jednego małżonka należy okazać pisemne oświadczenie współmałżonka o wyrażeniu zgody na przystąpienie małżonka do przetargu z zamiarem nabycia nieruchomości będącej przedmiotem przetargu ze środków pochodzących z majątku wspólnego za cenę ustaloną w przetargu.

W przypadku rozdzielności majątkowej należy okazać odpowiedni dokument.

Osoby pozostające w związku małżeńskim a zamierzające nabyć nieruchomość z majątku odrębnego zobowiązane są złożyć stosowne oświadczenie.

Oferent, który wygra przetarg, ponosi w całości koszty umowy notarialnej przenoszącej prawo własności nieruchomości.

Przedmiotowe nieruchomości nie są objęte miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Dydnia.

Dodatkowe informacje można uzyskać od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 15:00 w pokoju nr 107 lub pod numerem tel. (013) 4308147 lub (013) 4308123.

                                                                                                                  Wójt Gminy Dydnia

                                                                                                                        Alicja Pocałuń

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku ze sprzedażą nieruchomości stanowiącą własność Gminy Dydnia

na podstawie  z art.13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO)

 1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Gmina Dydnia reprezentowana przez Wójta. Kontakt – adres: 36-204 Dydnia 224 tel. 13 430 81 21 e-mail: urzad@gminadydnia.pl. Z inspektorem ochrony danych można się skontaktować listownie na adres Urzędu Gminy Dydnia oraz poprzez e-mail: inspektorodo@onet.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
 2. Administrator przetwarza dane na podstawie:
  1. art. 6 ust. 1 lit. c RODO – tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze wynikającego z realizacji przepisów prawa: ustawy z dnia 21 sierpnia 1998 o gospodarce nieruchomościami, Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości;
  1. art. 6 ust. 1 lit. e RODO – tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;
  1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO – tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
  1. art. 6 ust. 1 lit. a RODO – tj. wyrażonej zgody w przypadku podania danych kontaktowych celem ułatwienia kontaktowania się (nr telefonu, adres e-mail).
 3. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane do realizacji obowiązków wynikających z ww. przepisów m.in.: sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dydnia.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz konieczne do nabycia nieruchomości.
 5. Pani/Pana dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne do osiągnięcia celu oraz przez okres wymagany kategoria archiwalną A (tj. przez 25 w siedzibie Administratora, licząc od  pierwszego stycznia roku następującego po roku zakończenia sprawy, a po upływie tego okresu przekazywane do Archiwum Państwowego w Rzeszowie).
 6. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być: organy władzy publicznej, inne osoby i podmioty, które na podstawie obowiązujących przepisów uzyskują dostęp do danych w tym: Poczta Polska S.A. oraz podmioty z którymi zawarto umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych. Szczegółowe informacje dotyczące odbiorców można uzyskać w siedzibie Administratora.
 7. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługują następujące uprawnienia: 1)prawo dostępu do danych osobowych; 2)prawo do żądania sprostowania danych osobowych; 3)prawo do usunięcia danych osobowych – w przypadku gdy ustała podstawa do ich przetwarzania, zgoda została wycofana, dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem, dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa; 4)prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy: osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych, przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia, Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie wyrażonej zgody przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie.
 9. W oparciu o Pani/Pana dane osobowe Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
263