Informacja dotycząca zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w II okresie 2021r.

Informacja

Wójt Gminy Dydnia informuje producentów rolnych, że z dniem 02 sierpnia 2021r. rozpoczyna przyjmowanie wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Wnioski należy składać w okresie od 02 sierpnia 2021r. do 31 sierpnia 2021r.
Do wniosku należy dołączyć:
1) faktury potwierdzające zakup oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej/ lub ich kopie/ z okresu od 01 lutego 2021r. do 31 lipca 2021r. wraz z ich zestawieniem,
2) w przypadku: dzierżawy, użytkowania, innej formy posiadania użytków rolnych należy złożyć oświadczenie pod rygorem odpowiedzialności karnej z art. 233 Kodeksu karnego
3) w przypadku ubiegania się przez producenta rolnego o zwrot podatku w odniesieniu do bydła należy dołączyć dokument wydany przez kierownika biura powiatowego ARiMR zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła w 2020 r.
4) formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie inną niż pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie/ zwrot podatku akcyzowego jest formą pomocy publicznej/
5) klauzulę informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych w sprawach związanych ze zwrotem podatku akcyzowego /RODO/
Druk wniosku oraz załączników można pobrać w Urzędzie Gminy Dydnia lub ze strony internetowej urzędu.

Wójt Gminy Dydnia
/-/ Alicja Pocałuń

1) Stawka zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wynosi w 2021 r. 1,00 zł na 1 litr oleju.
2) Maksymalna kwota zwrotu podatku akcyzowego na1 ha użytków rolnych w 2021r. wynosi100,00 zł
3) Maksymalna kwota zwrotu podatku akcyzowego na 1 dużą jednostkę przeliczeniową bydła wynosi 30,00 zł.

235