I przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości – Grabówka 73

Zdjęcie wyróżniające wpisu

Wójt Gminy Dydnia

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości

gruntowej, oznaczonej jako dgr nr 73 o pow. 0,30 ha (Lzr-RIVa-0,18 ha, Lzr-RIVb-0,12 ha), położonej w obrębie Grabówka, gmina Dydnia, której stan prawny uregulowany jest w księdze wieczystej nr  KS1B/00025702/6, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Brzozowie. Nieruchomość jest niezabudowana. Działka leży poza terenami zabudowy, najbliższe otoczenie stanowią działki rolne, w większości zadrzewione i zakrzaczone. Jest to teren o lekkim nachyleniu w kierunku południowo-zachodnim, na całości są zakrzaczenia. Działka posiada dostęp do gruntowej drogi gminnej (dojazd utrudniony), która łączy się z kolejną gruntowa drogą gminną i dalej z powiatową drogą asfaltową. Kształt działki to regularny pięciokąt.

Cena wywoławcza – 10 000,00 zł brutto. Przetarg odbędzie się w dniu 19 czerwca 2023 r., o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Gminy.

Wadium w gotówce w wysokości 10 % ceny wywoławczej danej nieruchomości należy wpłacić na konto – Bank Spółdzielczy w Dynowie 26 9093 1017 2019 0190 0014 0001 do dnia 12.06.2023 r. Terminem wniesienia wadium jest data wpływu środków na rachunek bankowy Urzędu Gminy.

Wniesienie wadium jest równoznaczne z potwierdzeniem, że uczestnik przetargu zapoznał się z ogłoszeniem o przetargu, akceptuje warunki określone w ogłoszeniu, jest mu znany stan faktyczny i prawny nieruchomości.

Nieruchomości będące przedmiotem sprzedaży nie są obciążone, ani nie ma wobec nich żadnych zobowiązań. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca danej nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym jej w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

W przypadku nabywania nieruchomości przez osoby fizyczne pozostające w związku małżeńskim (również wspólników spółek cywilnych) na przetargu wymagana jest obecność obojga małżonków.

W przypadku uczestnictwa w przetargu jednego małżonka należy okazać pisemne oświadczenie współmałżonka o wyrażeniu zgody na przystąpienie małżonka do przetargu z zamiarem nabycia nieruchomości będącej przedmiotem przetargu ze środków pochodzących z majątku wspólnego za cenę ustaloną w przetargu.

W przypadku rozdzielności majątkowej należy okazać odpowiedni dokument.

Osoby pozostające w związku małżeńskim a zamierzające nabyć nieruchomość z majątku odrębnego zobowiązane są złożyć stosowne oświadczenie.

W przypadku nabywania nieruchomości przez osoby fizyczne w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą należy okazać aktualny wyciąg z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG).

W przypadku nabywania nieruchomości przez osoby prawne należy okazać aktualny wyciąg z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego (KRS).

W przypadku przystąpienia do przetargu cudzoziemca i wygraniu przez niego przetargu, w dniu zawarcia umowy notarialnej wymagane jest posiadanie zgody właściwego Ministra na nabycie nieruchomości w Polsce.

Uczestnicy biorący udział w przetargu są obowiązani przedstawić komisji przetargowej numer rachunku bankowego niezbędny w przypadku zwrotu wadium.

Sprzedający sprzedaje nieruchomość zgodnie z wyrysem z mapy ewidencyjnej oraz wypisem z ewidencji gruntów i budynków. Okazanie punktów granicznych nieruchomości może nastąpić na życzenie i wyłączny koszt kupującego.

Gmina Dydnia nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte nieruchomości.

Oferent, który wygra przetarg, ponosi w całości koszty umowy notarialnej przenoszącej prawo własności nieruchomości oraz koszty sądowe.

Przedmiotowa nieruchomość nie jest objęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Dydnia.

Dodatkowe informacje można uzyskać od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 15:00 w pokoju nr 107 lub pod numerem tel. (013) 4308147.

Wójt Gminy Dydnia

      Alicja Pocałuń

159