I przetarg ustny na dzierżawę nieruchomości – Końskie

Zdjęcie wyróżniające wpisu

Wójt Gminy Dydnia

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony

na dzierżawę nieruchomości

1. gruntowej niezabudowanej, oznaczonej jako część działki nr 572/2 o pow. 1,05 ha, położona w miejscowości Końskie, obj. KS1B/00035941/6. Działka położona jest blisko terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i terenów użytkowanych rolniczo. Działka ma kształt zbliżony do trapezu, teren o niewielkim nachyleniu. Działka z dwóch stron graniczy z drogą. W ewidencji gruntów i budynków obszar dzierżawy sklasyfikowany jest użytkiem: RIIIb-1,00 ha, PsIV-0,05 ha.

Cena wywoławcza – 196,00 zł. Przetarg odbędzie się w dniu 29.07.2022 r., o godz. 9:00 w siedzibie Urzędu Gminy. Wadium w gotówce w wysokości 10% ceny wywoławczej.

2. gruntowej niezabudowanej, oznaczonej jako część działki nr 572/2 o pow. 1,50 ha, położonej w miejscowości Końskie, obj. KS1B/00035941/6. Działka położona jest blisko terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i terenów użytkowanych rolniczo. Działka ma kształt zbliżony do trapezu, teren o niewielkim nachyleniu. Działka z jednej strony graniczy z drogą. W ewidencji gruntów i budynków obszar dzierżawy sklasyfikowany jest użytkiem: RIIIb-1,35 ha, PsIV-0,15 ha.

Cena wywoławcza – 274,00 zł. Przetarg odbędzie się w dniu 29.07.2022 r., o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Gminy. Wadium w gotówce w wysokości 10% ceny wywoławczej.

3. gruntowej niezabudowanej, oznaczonej jako część działki nr 707 o pow. 0,5270 ha położonej w miejscowości Końskie, obj. KS1B/00035941/6. Działka położona jest blisko terenów użytkowanych rolniczo. Działka ma kształt zbliżony do prostokąta, teren o niewielkim nachyleniu. Działka z jednej strony graniczy z drogą. W ewidencji gruntów i budynków obszar dzierżawy sklasyfikowany jest użytkiem: RIVb-0,5270 ha.

Cena wywoławcza – 61,00 zł. Przetarg odbędzie się w dniu 29.07.2022 r., o godz. 11:00 w siedzibie Urzędu Gminy. Wadium w gotówce w wysokości 10% ceny wywoławczej.

Wadium należy wpłacić na konto – Bank Spółdzielczy w Dynowie Filia Nozdrzec Punkt Obsługi Kasowej w Dydni o numerze: 26 9093 1017 2019 0190 0014 0001 do dnia 19.07.2022 r. Terminem wniesienia wadium jest data wpływu środków na rachunek bankowy Urzędu Gminy.

Nieruchomości będące przedmiotem dzierżawy nie są obciążone, ani nie ma wobec nich żadnych zobowiązań. Jeżeli osoba ustalona jako dzierżawca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym jej w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Przed przystąpieniem do przetargu uczestnicy przetargu zobowiązani są złożyć oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu przetargu oraz warunkami przetargu podanymi w niniejszym ogłoszeniu.

Dzierżawca ponosił będzie podatki i inne koszty związane z posiadaniem przedmiotowej nieruchomości.

W przypadku konieczności dokonania wycinki drzew lub krzewów z terenu dzierżawionej nieruchomości, dzierżawca zobowiązany będzie do jej wykonania na własny koszt, po uzyskaniu odpowiednich zezwoleń.

Dzierżawca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym, Gmina Dydnia nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte nieruchomości. Powierzchnia wydzierżawianych nieruchomości jest zgodna z wyrysem z mapy ewidencji gruntów.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Cena osiągnięta w przetargu jest stawką rocznego czynszu z tytułu dzierżawy nieruchomości na cele rolne.

Termin zawarcia umowy dzierżawy ustali Wójt Gminy Dydnia najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Ogłoszenie o przetargu wywiesza się w siedzibie Urzędu Gminy Dydnia 224 oraz publikuje na stronie internetowej Gminy Dydnia i w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Dydnia.

Dodatkowe informacje można uzyskać od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 15:00 pod numerem tel. (013) 4308147.

Wójt Gminy Dydnia

      Alicja Pocałuń

246