I przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości – Witryłów 742.76

Zdjęcie wyróżniające wpisu

Wójt Gminy Dydnia

informuje, że:

W dniu 07.02.2023 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Dydni odbył się pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Witryłów, oznaczonej jako działka nr 742/76 o pow. 0,0071 ha, obj. KS1B/00019552/4 (cena wywoławcza 2900,00 zł brutto). W wyznaczonym terminie wpłacone zostało 1 wadium.

W wyniku rozstrzygnięcia przetargu ustalono, że ww. nieruchomość została sprzedana na rzecz Państwa  Krystyny i Adama Pytlowany za kwotę 2930,00 zł brutto.

Informację podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu na okres 7 dni od 15.02.2023 r. do 21.02.2023 r.

Wójt Gminy Dydnia

Alicja Pocałuń

144