Informacja dla mieszkańców o debacie nad raportem o stanie Gminy Dydnia


Rok 2024 jest szóstym, w którym zgodnie ze znowelizowanymi przepisami ustawy o samorządzie gminnym, Wójt Gminy Dydnia zobowiązany jest w terminie do dnia 31 maja przedstawić Radzie Gminy Dydnia raport o stanie gminy.
Raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów, strategii oraz uchwał rady gminy.
Rada rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi. Nad przedstawionym przez Wójta raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę, w której uczestniczą radni.
W debacie nad raportem o stanie gminy mogą zabierać również głos mieszkańcy gminy. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos składa do Przewodniczącego Rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Zgłoszenia będą przyjmowane w Sekretariacie Urzędu Gminy w Dydni w godzinach pracy. Wzór zgłoszenia będzie do pobrania, będzie również dostępny w pokoju nr 8 w Urzędzie Gminy w Dydni. Mieszkańcy będą dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi maksymalnie 15. Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie gminy, Rada przeprowadzi głosowanie nad udzieleniem Wójtowi wotum zaufania.

Sesja, na której odbędzie się debata nad raportem o stanie Gminy odbędzie się 27 czerwca 2024 r. o godz. 13.00.

Mieszkaniec gminy Dydnia, który chciałby zabrać głos w debacie, najpóźniej do 26 czerwca 2024 r. składa do Przewodniczącego Rady Gminy pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 mieszkańców gminy Dydnia.

Zgłoszenia są przyjmowane w sekretariacie Urzędu Gminy w Dydni w godzinach pracy. Wzór zgłoszenia do pobrania poniżej lub w pokoju nr 7 w Urzędzie Gminy w Dydni.

Raport o stanie gminy za 2023 rok do pobrania TUTAJ

Formularz zgłoszeniowy do pobrania TUTAJ

351