Informacja Korporacji Kominiarzy Polskich

Korporacji Kominiarzy Polskich

Korporacja Kominiarzy Polskich Stowarzyszenie Zawodowe oddział w Tarnobrzegu (obejmuje swym zasięgiem województwo podkarpackie), w związku z pojawiającymi się informacjami dotyczącymi wykonywania usług kominiarskich przez osoby nieposiadające uprawnień do wykonywania tych czynności, mając na względzie bezpieczeństwo mieszkańców pragnie poinformować, że kontroli stanu technicznego przewodów kominowych powinny dokonywać:

  • Osoby posiadające kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim – w odniesieniu do przewodów dymowych oraz grawitacyjnych przewodów spalinowych i wentylacyjnych;
  • Osoby mające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności – w odniesieniu do przewodów kominowych, o których mowa powyżej oraz do kominów przemysłowych, kominów wolnostojących oraz kominów lub przewodów kominowych, w których ciąg kominowy jest wymuszony pracą urządzeń mechanicznych;
  • Czyścić przewody kominowe może czeladnik lub mistrz kominiarski, ale sprawdzić je – tylko mistrz kominiarski.

Kontrola przeprowadzona przez osoby bez uprawnień stanowi nierzadko poważne zagrożenie dla mienia, zdrowia i życia mieszkańców. Każdorazowo po wykonaniu usługi przeglądu czy czyszczenia powinna być wystawiona dokumentacja z tych czynności – protokół z okresowej kontroli, czyszczenia czy informacja. Dokument wystawiony przez osobę nieposiadającą uprawnień do kontroli czy czyszczenia jest nieważny i nieuznawany przez firmy ubezpieczeniowe w razie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych. Dokument wystawiony przez zakład kominiarski powinien zawierać pieczątkę z adresem zakładu, telefonem, a u dołu powinna być pieczątka mistrza kominiarskiego, lub w przypadku czyszczenia – czeladnika lub mistrza oraz numer uprawnień, dołączona powinna być również faktura lub paragon. Wystawienie dokumentu bez dokonanej kontroli czy czyszczenia jest oszustwem.

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. nr 243 poz. 1623 z 2010 r. z póz. Zmianami)
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów ( Dz. U. nr 109 poz. 719 z 2010 r.)

W/w przepisy zobowiązują właściciela lub zarządcę nieruchomości do przeglądu i czyszczenia przewodów kominowych. Przegląd polegający na sprawdzenia stanu technicznego przewodów kominowych i podłączeń wentylacyjnych, dymowych i spalinowych należy wykonywać minimum raz w roku. Natomiast czyszczenia przewodów należy dokonywać:

Cztery razy w roku – przewody dymowe;

Dwa razy w roku – przewody spalinowe;

Raz w roku – przewody wentylacyjne.

Aby unikać nierzetelnych wykonawców usług należy weryfikować ich uprawnienia. Mistrzowie kominiarscy zrzeszeni w Korporacji Kominiarzy Polskich posługują się legitymacją, która potwierdza ich uprawnienie, podobnie postępują inne organizacje skupiające mistrzów kominiarskich tj. Międzywojewódzki Cech Kominiarzy i Krajowa Izba Kominiarzy. Zdarzają się również przypadki posługiwania się logiem, nazwą lub nieważna legitymacją przez osoby niezrzeszone w KKP oraz powoływaniem się przy ustalaniu cen na cennik KKP. Coś takiego jak cennik nie istnieje, ponieważ jest to niezgodne z prawem – ceny ustala każdorazowo mistrz wykonujący usługę.

Ponadto Polska w okresie sezony grzewczego uchodzi za kraj o najbardziej zanieczyszczonym powietrzu na tle innych krajów Unii Europejskiej. Z tego powodu Rząd Polski podjął kroki prowadzące do zmniejszenia emisji pochodzącej z budynków mieszkalnych. Uruchomiono program w ramach którego można ubiegać się o dofinansowania do termomodernizacji i modernizacji ogrzewania budynków. W ślad za programem opracowana i wdrożona została Ustawa o wspieraniu termomodernizacji i remontów (tzw. Ustawa Stop Smog z dnia 21 listopada 2008 r. Dz.U. z 2018 r. poz. 966) a 6 grudnia 2018 r. opracowana została zmiana tej ustawy (Dz. U. z dnia 11 stycznia 2019 r. poz. 51)

Fragment ustawy dotyczący okresowych przeglądów kominiarskich mówi:

3. Jeżeli przed upływem 10 lat od daty zakończenia realizacji porozumienia w budynku, o którym mowa w art. 11d ust. 1 pkt 1, lub lokalu, o którym mowa w art. 11d ust. 6, lub jego części:

1) stosowane będzie jakiekolwiek dodatkowe urządzenie grzewcze na paliwo stałe niespełniające standardów niskoemisyjnych,

2) urządzenia, systemy, instalacje lub inne elementy, będące przedmiotem przedsięwzięcia niskoemisyjnego, zostaną usunięte lub naruszona zostanie ich integralność, bez zgody gminy wyrażonej w związku z zaistniałymi uwarunkowaniami technicznymi dotyczącymi tych urządzeń, systemów, instalacji lub innych elementów, będących przedmiotem przedsięwzięcia niskoemisyjnego,

3) w urządzeniach lub systemach grzewczych będących przedmiotem przedsięwzięcia niskoemisyjnego będą spalane odpady, w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 992, 1000, 1479, 1544, 1564 i 1592),

4) urządzenia lub systemy grzewcze będące przedmiotem przedsięwzięcia niskoemisyjnego będą eksploatowane niezgodnie z instrukcją obsługi oraz przewody kominowe, do których są podłączone te urządzenia lub systemy, nie będą czyszczone przez osoby posiadające uprawnienia kominiarskie, w terminach określonych w przepisach o ochronie przeciwpożarowej oraz w przepisach techniczno-budowlanych

– beneficjent zwraca gminie 100% kosztów realizacji przedsięwzięcia niskoemisyjnego poniesionych przez gminę i Fundusz.

Z poważaniem


Prezes Oddziału Podkarpackiego KKP SZ w Tarnobrzegu
Mistrz Kominiarski
Piotr Czepiel

http://korporacjakominiarzy.pl/wp-content/uploads/2019/11/Ulotka-2-scaled.jpg 

463