Program „Centra opiekuńczo-mieszkalne”

Państwowy fundusz celowy

Nazwa programu: Program „Centra opiekuńczo-mieszkalne”

Nazwa funduszu: Fundusz Solidarnościowy

Nazwa projektu: Rozbudowa i przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania istniejącego budynku szkoły na budynek ,,Centrum opiekuńczo-mieszkalne” – Moduł II – zadanie w zakresie funkcjonowania ośrodka wsparcia – Centrum opiekuńczo-mieszkalnego w Krzemiennej

Zadanie realizowane w ramach resortowego programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  „Centra opiekuńczo- mieszkalne” finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Celowego -Funduszu Solidarnościowego

Dofinansowanie: 800 663,00 zł

Cel projektu:

Centrum opiekuńczo-mieszkalne przeznaczone jest dla dorosłych osób niepełnosprawnych ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, o których mowa w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Osoby te, obok różnorodnego wsparcia (w tym w zakresie potrzeb zdrowotnych, pielęgnacyjnych, zapobiegania wtórnym powikłaniom, stymulowania i rozwijania sprawności ruchowej, kompetencji poznawczych oraz społecznych), będą mieć zapewnioną możliwość niezależnego/samodzielnego i godnego funkcjonowania na miarę swoich potrzeb.

Centrum opiekuńczo-mieszkalne w Krzemiennej będzie zapewniało usługę zamieszkiwania całodobowego z zapewnieniem wyżywienia dla 13 osób dorosłych niepełnosprawnych ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności oraz usługę pobytu dziennego dla 7 osób dorosłych niepełnosprawnych ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności z terenu Gminy Dydnia.

276