Informacja o wyniku przetargu – sprzedaż działki nr 2211.5

herb Gminy Dydnia

Wójt Gminy Dydnia

informuje, że:

W dniu 31.08.2021 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Dydni odbył się pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Dydnia, oznaczonej jako działka nr 2211/5 o pow. 0,09 ha wraz z udziałem 1/3 w działce 2211/6 o pow. 0,0406 ha, obj. KS1B/00035305/6 (cena wywoławcza 9793,26 zł brutto). W wyznaczonym terminie wpłacone zostało 3 wadia.

W wyniku rozstrzygnięcia przetargu ustalono, że w/w nieruchomość została sprzedana na rzecz Państwa Katarzyny i Grzegorza Stadnik za kwotę 13900,00 zł brutto (najwyższa cena osiągnięta w przetargu).

W/w informację podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu na okres 7 dni od 08.09.2021 r. do 15.09.2021 r.

                                                                                               Wójt Gminy Dydnia

                                                                                                   Alicja Pocałuń

346