Informacja o wyniku przetargu – Witryłów 375.8

Zdjęcie wyróżniające wpisu

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

Działając zgodnie z § 12  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r., poz. 2213)

Wójt Gminy Dydnia

podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 12 września 2022 r. w siedzibie Urzędu Gminy Dydnia odbył się pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę  na okres do 3 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dydnia, położonej w obrębie Witryłów, oznaczonej jako część działki 375/8 o pow. 2,8779 ha, obj. KS1B/00019552/4 z przeznaczeniem na cele rolne, który zakończył się wyłonieniem dzierżawcy – Pana Wojciecha Szpytmy.

Liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu: 5.

Liczba osób niedopuszczonych do uczestnictwa w przetargu: 1.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego: 317,00 zł (słownie: trzysta siedemnaście złotych 00/100), zwolnione z podatku VAT na podstawie § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (Dz. U. z 2020 r., poz. 1983 z późn. zm.).

Najwyższa cena rocznego czynszu dzierżawnego osiągnięta w przetargu: 5100,00 zł, słownie: pięć tysięcy sto złotych 00/100.

Ww. informację podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu i na stronie internetowej na okres 7 dni.

z up. Wójta Sekretarz Gminy

 Edyta Kuczma

196