Ogłoszenie o możliwości składania wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytkach

Zdjęcie wyróżniające wpisu

OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY DYDNIA

            W związku z realizacją Uchwały Nr V/56/2019 Rady Gminy Dydnia z dnia 22 lutego 2019 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na obszarze Gminy Dydnia, niestanowiących jej wyłącznej własności, wynikającej z ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2022 r. poz. 840 z późn. zm..)

Zawiadamiam

o możliwości składania wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków

  1. Dotacja może być udzielona wyłącznie podmiotom, które posiadają tytuł prawny do zabytku, o którym mowa w § 1 ust. 1, wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego lub stosunku zobowiązaniowego.
  2. Wnioskodawcy mogą się starać się o przedmiotowe dotacje na nakłady konieczne na zadanie w zakresie określonym w art. 77 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, składając wnioski na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do Uchwały Nr V/56/2019 Rady Gminy Dydnia z dnia 22 lutego 2019 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na obszarze Gminy Dydnia, niestanowiących jej wyłącznej własności.
  3. Wnioski wraz z niezbędnymi załącznikami należy złożyć w terminie do 20 października 2022 roku w sekretariacie Urzędu Gminy Dydnia pok. nr 102.
  4. Uchwała, określająca zasady udzielania przedmiotowych dotacji i formularz w/w wniosku stanowią załącznik do niniejszego ogłoszenia.
  5. Wnioskodawca, któremu zostanie udzielona dotacja, będzie zobowiązany umową wydatkować przyznane środki stosując przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1710 z późn. zm.), gdy zachodzić będą przesłanki określone w art. 3 ust. 1 pkt. 5 ww. ustawy, natomiast w pozostałych przypadkach stosując zasadę równego traktowania, uczciwej konkurencji i przejrzystości na podstawie art. 3 ust. 3 w/w ustawy.
  6. Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Dydni w Referacie Inwestycji Infrastruktury i Programów Pomocowych w pok. nr 105 lub nr tel. 134308152

                                                                                                  Wójt Gminy Dydnia

                                                                                                     Alicja Pocałuń

221