Informacja w zakresie spełniania warunków formalnych ofert na realizację zadań publicznych Gminy Dydnia w 2022 r.

Zdjęcie wyróżniające wpisu

Komisja konkursowa podczas posiedzenia w dniu 1 sierpnia 2022 r. dokonała sprawdzenia 3 ofert, które złożone zostały na ogłoszony  drugi konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Dydnia w 2022 r.

Nr ofertyNazwa podmiotuNazwa zadaniaInformacja o spełnieniu wymogów formalnych 
1Ochotnicza Straż Pożarna w Obarzymie„Gminny Turniej strażacki Oldboys”Spełnia wymogi formalne 
2Ludowy Klub Sportowy „Zryw” DydniaAktywna Dydnia”Spełnia wymogi formalne 
3Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Grabowianka” Grabówka„Od małego na całego – cykl zajęć sportowo-edukacyjnych alternatywą dla zdrowego stylu życia”Nie spełnia wymogów formalnych na podstawie rozdziału VIII Wymogi formalne:pkt 3 brak wypełnienia wszystkich wymaganych pól – we wniosku nie wypełniono m.in. pola „Nazwa oferenta, forma prawna, numer w Krajowym Rejestrze Sadowym lub innej ewidencji, adres siedziby, strona www, adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu”, (pole II.1 wniosku), brak wypełnia pól liczbowych (np. suma kosztów realizacji zadania, suma wszystkich kosztów realizacji zadania), w polu V.A (zestawienie kosztów realizacji zadania).  na podstawie rozdziału VIII – pkt 6  brak deklaracji dot. odpłatnego bądź nieodpłatnego wykonania zadania – brak uzupełnienia pola VI oferty. Ponadto komisja stwierdziła niewłaściwie (niezgodnie z instrukcją) wypełnione pola oferty:- pkt IV.2  – brak informacji dot. zasobów oferenta – brak informacji o wkładzie rzeczowy co się na niego składa, brak informacji o wolontariacie – brak stawki godzinowej ile za godzinę pracy wolontariusza i ile pracował będzie godzin, brak informacji o ewentualnym wkładzie finansowym, – pkt. V.B błędnie podany wkład własny (poz. 3 – 0,00 zł., wkład własny niefinansowy poz. 3,1 – 2 000,00 zł., na poz. 3  składa się pozycja 3.1 i poz. 3,2)- pkt VII brak wykreśleń w oświadczeniach nie pozwalających stwierdzić czy oferent zalega z należnościami z tytułu zobowiązań podatkowych, z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne.- dołączony status klubu sportowego nie jest podpisany przez osoby upoważnione do podjęcia statutu.   

Wszelkich informacji na temat konkursu udziela Sekretarz Komisji Konkursowej.

Przewodniczący Komisji Konkursowej

Edyta Kuczma

289