Komunikat dotyczący corocznej przerwy w wydawaniu zaświadczeń do programu “Czyste powietrze”

komunikat

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dydni informuje, że dla potrzeb wydania zaświadczenia, do ustalenia wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu, z gospodarstwa rolnego przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 1/12 dochodu ogłoszonego corocznie w drodze obwieszczenia przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 333), które publikowane jest nie później niż do dnia 23 września każdego roku.

W związku z powyższym w okresie od 1 sierpnia 2023 r. do dnia publikacji obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, tj. nie później niż do 23 września 2023 r., Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dydni nie będzie miał możliwości ustalenia wysokości dochodu z gospodarstwa rolnego i nie będzie wydawał zaświadczenia o dochodach osobie fizycznej, jeżeli członek jej gospodarstwa domowego uzyskuje dochody z gospodarstwa rolnego.

204