Konsultacje z organizacjami pozarządowymi

Zdjęcie wyróżniające wpisu

WÓJT GMINY DYDNIA

 ZAPRASZA ORGANIZACJE

do zgłaszania uwag i  propozycji  w odniesieniu do zapisów w projekcie  „Programu współpracy Gminy Dydnia z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” na 2022 rok.

Opracowany program będzie stanowić podstawę współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi.

Program ten określa kierunki i zasady współpracy organów  Gminy z organizacjami pozarządowymi oraz umożliwia powierzenie lub wspieranie zadań publicznych pozostających we właściwości samorządu Gminy Dydni.

WSZELKIE PISEMNE UWAGI , KONSULTACJE I PROPOZYCJE

PROSIMY SKŁADAĆ

na formularzu zgłaszania opinii

osobiście w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy Dydnia – Parter

pocztą tradycyjną na adres: Urząd Gminy w Dydni ,36 – 204 Dydnia nr 224

lub

pocztą elektroniczną na adres:

urzad@gminadydnia.pl z dopiskiem ”Program współpracy na 2022”
od poniedziałku do piątku w godzinach od 730 do 15 15

w terminie do 29 września 2021 roku

(Formularz zgłaszania opinii do pobrania w Urzędzie Gminy w Dydnia pokój nr 107 lub na stronie internetowej Gminy Dydnia  www.gminadydnia.pl)

265