Nabór – asystent COM w Krzemiennej

Centrum

Kierownik Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego

 w Krzemiennej

ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy

asystent osoby niepełnosprawnej

w Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnym

Nazwa i adres jednostki:

Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne w Krzemiennej

Określenie stanowiska pracy: Asystent osoby niepełnosprawnej

Wymiar zatrudnienia: pełen etat

Planowana data zatrudnienia:  01.04.2022r.

 Wymagania w stosunku do kandydatów:

Wymagania niezbędne:

 • Wykształcenie wyższe: pedagogiczne, psychologiczne lub inne z zakresu nauk społecznych, lub wykształcenie średnie oraz dodatkowo: dyplom uzyskania tytułu zawodowego asystenta osoby niepełnosprawnej lub posiadanie certyfikatu o ukończonym kursie zawodowym do pracy w charakterze asystenta osoby niepełnosprawnej
 • Pełna zdolność do czynności prawnych i pełnia praw publicznych.
 • Niekaralność za przestępstwa umyślne.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego, obywatelstwa Unii Europejskiej oraz obywatelstwa innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Wymagania dodatkowe:

 • Komunikatywność, życzliwy stosunek i otwartość na potrzeby drugiego człowieka.
 • Udokumentowane co najmniej półroczne doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi
 • Wysoka kultura osobista, cierpliwość i umiejętność panowania nad emocjami.
 • Umiejętność pracy w zespole.
 • Doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi.

Warunki pracy:

 1. Rodzaj umowy: umowa o pracę na czas określony.
 2. Miejsce wykonywania pracy: Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne w Krzemiennej.
 3. Wymiar czasu pracy: 1/1 etat, praca w systemie jednozmianowym

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku

 •  pomoc w rozwoju zainteresowań, spędzanie czasu wolnego, pomoc w czynnościach dnia codziennego ( ubieranie się, sprzątanie, itp.);
 • pomoc w czynnościach pielęgnacyjnych i higienicznych;
 • pomoc w przygotowaniu i podaniu posiłku;
 • prowadzenie dziennika zajęć i dokumentacji pracy z podopiecznymi;
 • współpraca ze specjalistami świadczącymi usługi na rzecz podopiecznych.

Wymagane dokumenty

 • CV opatrzone własnoręcznym podpisem i klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu i zakresie niezbędnym
w procesie rekrutacyjnym, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku                  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1)”.

 • Kwestionariusz osobowy.
 • Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i okresy zatrudnienia oraz przebieg pracy zawodowej.
 • Kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach.
 • Zaświadczenia lub inne dokumenty potwierdzające doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi ( zawierające okresy zatrudnienia, zakres zadań na stanowisku).
 • Oświadczenia o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych.
 • Oświadczenia o korzystaniu z pełni praw publicznych.
 • oświadczenie o niekaralności za popełnienie przestępstwa z winy umyślnej.

    Termin i miejsce składania dokumentów

Dokumenty sporządzone na piśmie w języku polskim, należy złożyć w zamkniętej kopercie  z dopiskiem: „Nabór na stanowisko asystent osoby niepełnosprawnej w Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnym w Krzemiennej” do 14 marca 2022 roku do godz. 9.00 osobiście w Urzędzie Gminy w Dydni, 36-204 Dydnia 224, w Sekretariacie pok. 102 na I piętrze lub pocztą tradycyjną (liczy się data i godzina wpływu).

Informacje dodatkowe

 1. Dokumenty, które wpłyną po upływie wyżej określonego terminu lub będą niekompletne nie będą rozpatrywane.
 2. Kserokopie dokumentów należy poświadczyć za zgodność z oryginałem.
 3. Wybór kandydata będzie poprzedzony rozmową kwalifikacyjną.
 4. W kwestionariuszu osobowym należy podać numer telefonu lub adres e-mail w celu umożliwienia powiadomienia o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
 5. Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Dydnia oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Dydni.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania naboru bez podania przyczyny.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w przypadku składania dokumentacji aplikacyjnej o zatrudnienie w związku z ogłoszeniem naboru na wolne stanowisko pracy

zgodnie z art.13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(RODO).

1 Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne w Krzemiennej reprezentowane przez Kierownika. Kontakt: 13 4308127 lub pisemnie na adres: Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne Krzemienna 86,             36-204 Dydnia

2. Dane zbierane są w celu przeprowadzenia rekrutacji na wolne stanowisko pracy zgodnie z ogłoszeniem z dnia 22.02.2022r. Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale konieczne w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji.

4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych może być:

przesłanka RODO z art. 6 ust. 1 lit. b, c oraz art. 6 ust. 1 lit. a w zakresie danych kontaktowych numer telefonu,      adres-email.  art. 221 Kodeksu pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 917)  oraz innych przepisów prawa powszechnie obowiązującego

5. Administrator nie będzie przekazywał Pani/Pana danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych. Odbiorcami danych osobowych mogą być: organy władzy publicznej, inne osoby i podmioty, które jedynie na podstawie obowiązujących przepisów uzyskują dostęp do tych danych.

6. Dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacji oraz wyłącznie przez okres archiwizacji wymagany dla danej kategorii danych przez obowiązujące przepisy prawa.

7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesach zatrudnienia. Ponadto przysługuje Pani/Panu prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO. Jeżeli dane zostały podane w oparciu o Pani/Pana zgodę* przysługuje prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji spraw związanych z przyszłym naborem.

8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9. W oparciu o Pani/Pana dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

*Pouczenia:

Podanie danych osobowych w zakresie szerszym, niż wymagają tego obowiązujące przepisy prawa wskazane w punkcie 4 jest dobrowolne i odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody.

922