Nabór – konserwator instalacji wodno-kanalizacyjnych w ZGK w Dydni


Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dydni

ogłasza nabór na stanowisko:

Konserwator instalacji wodno-kanalizacyjnych w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Dydni

Wymiar czasu pracy:  1 etat

Wymagania niezbędne:

wykształcenie zawodowe,

posiadanie uprawnień do kierowania pojazdami kat. B,

Wymagania dodatkowe:

 • obywatelstwo polskie,
 • pełna zdolność do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,
 • brak skazania za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego,
 • mile widziane uprawnienia elektryczne,
 • umiejętność pracy pod presją czasu,
 • samodzielność i odpowiedzialność,
 • dyspozycyjność

 Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • obsługa i dbanie o właściwy stan techniczny urządzeń na oczyszczalni ścieków,
 • bieżące utrzymanie sieci kanalizacyjnej i wodociągowej,
 • usuwanie awarii na sieci wodociągowej, kanalizacyjnej oraz przyłączach,
 • udział w pracach związanych z budową sieci i przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych,
 • udział w pracach remontowych na stacji uzdatniania wody.

Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

Praca w pełnym wymiarze czasu pracy,

stanowisko pracy – teren gminy Dydnia,

Wymagane dokumenty:

1) życiorys zawodowy ( CV),

2) list motywacyjny,

3) dokumenty poświadczające wykształcenie oraz kwalifikacje zawodowe (kserokopie),

4) dokumenty potwierdzające straż pracy (kserokopie świadectw pracy lub zaświadczeń o zatrudnieniu),

5) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,

6) oświadczenia o stanie zdrowia, o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych, o braku skazania za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego,

7) kwestionariusz osobowy,

8) oświadczenie  – zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać  w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Dydni lub przesyłać pocztą na adres: ZGK w Dydni, 36-204 Dydnia, Dydnia 224

w kopercie lub teczce z dopiskiem: „Dotyczy zatrudnienia na  stanowisku: Konserwator instalacji wodno-kanalizacyjnych w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Dydni”  w terminie do dnia 31.03.2023 r. (liczy się data wpływu do ZGK w Dydni).  Aplikacje, które wpłyną do ZGK w Dydni po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, wynosi poniżej 6%.

Klauzula informacyjna dotyczące ochrony danych osobowych

Zgodnie z art.13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych  w związku

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(RODO) informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych jest Wójt Gminy Dydnia, zwany dalej: „Administratorem”. Kontakt do Administratora: tel. 134308121, e-mail: urzad@gminadydnia.pl.

2. Dane zbierane są dla potrzeb obecnej rekrutacji.

3. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeksu pracy w art. 221 oraz art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych jest obowiązkowe w celu aplikowania na ww. stanowisko.

4. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne i opiera się na Pani/Pana zgodzie na przetwarzanie danych osobowych.

5. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest art. 221 Kodeksu pracy z dnia 26 czerwca 1974 r., art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych oraz przesłanka RODO z art. 6 ust. 1 lit. a, art. 9 ust. 2 lit. a – tj. wyrażona zgoda w przypadku podania szerszego zakresu danych od wymaganych w ww. przepisach oraz danych z wymagań dodatkowych.

6. Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji spraw związanych z rekrutacją.

8. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w następujący sposób:

a.  dokumenty aplikacyjne kandydata, który został wyłoniony w procesie rekrutacji, zostaną dołączone do jego akt osobowych,

b. dokumenty aplikacyjne kandydatów, którzy w procesie rekrutacji zakwalifikowali się do dalszego etapu naboru i zostali umieszczeni w protokole, będą przechowywane, zgodnie z instrukcją kancelaryjną,

c. dokumenty aplikacyjne kandydatów, którzy nie spełnili wymogów formalnych w procesie rekrutacji zostaną zniszczone po upływie 3 miesięcy po ogłoszeniu wyników naboru lub na wniosek kandydata, mogą  być zwrócone w ciągu 14 dni od dnia ogłoszenia wyników naboru.

9.  Administrator nie będzie przekazywał Pani/Pana danych innym odbiorcom. Dane w zakresie imienia, nazwiska, miejsce zamieszkania osoby która wygra ogłoszony konkurs oraz uzasadnienie wyboru zostaną podane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Dydnia.

10. Administrator nie przekazuje Pani/Pana danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

11. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia jeżeli zajdą przesłanki do tych uprawnień. Ponadto przysługuje Pani/Panu prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.

12. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

13. W oparciu o Pani/Pana dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

14. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych- inspektorodo@onet.pl.

kwestionariusz osobowy

oświadczenie – dane osobowe

oświadczenie o niekaralności

oświadczenie o stanie zdrowia

oświadczenie – pełna zdolność do czynności prawnych oraz pełnia praw publicznych

335