Nauka robotyki i programowania w dydyńskich szkołach


Z inicjatywy wójt gminy Dydnia Alicji Pocałuń w dwóch szkołach na terenie gminy Dydnia uczniowie będą rozwijać swoje kompetencje z zakresu robotyki w ramach projektu „RaP STEAM – robotyka i programowanie w szkołach podstawowych z terenu województwa podkarpackiego” z programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027. Zostały nim objęte szkoły podstawowe w Jabłonce i Dydni. Innowacja pedagogiczna dotyczy nauczania informatyki z wykorzystaniem elementów robotyki edukacyjnej oraz przeprowadzenia zajęć pozalekcyjnych z robotyki edukacyjnej w klasach 4-8. W ramach realizacji programu centra szkoleniowe i pracownie szkolne zostaną zaopatrzone w sprzęt, wyposażenie oraz oprogramowanie niezbędne do realizacji zadań. Nauczyciele i kadra zarządzająca otrzymają merytoryczne wsparcie w postaci materiałów metodyczno-dydaktycznych. W szkołach zostaną przeprowadzone zajęcia pozalekcyjne z robotyki edukacyjnej i programowania robotów, a uczniowie zostaną przygotowani do konkursów oraz zawodów związanych z robotyką. Projekt obejmie również działania promocyjne nauki programowania i robotyki, zorganizowane zostaną obozy, pikniki naukowe, warsztaty z robotyki, programowania i STEAM.

22 marca została podpisana umowa między Krystyną Wróblewską dyrektor Podkarpackiego Zespołu Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie a Alicją Pocałuń wójt gminy Dydnia na realizację projektu na terenie gminy Dydnia.  W spotkaniu uczestniczyli również członkini zarządu województwa podkarpackiego Anna Huk. Wójt Alicja Pocałuń wyraziła wdzięczność za możliwość realizacji programu w gminie Dydnia. Po realizacji programu Dostępna Szkoła za ponad 1,3 mln zł w Dydni i Niebocku, utworzeniu ekopracowni w Niebocku wartości 55 tys. zł, czas na rozwój robotyki w Jabłonce i Dydni. To działania zmierzające do podnoszenia jakości edukacji, wzrostu kompetencji cyfrowych i otworzenie przed najmłodszymi drzwi do świata nowoczesnych technologii. Nasze dzieci będą mogły bez kompleksów mierzyć się z rówieśnikami z większych ośrodków,  a widzę na co dzień, że uczniowie w naszych szkołach mają wielki potencjał, ogromną motywację, są zdyscyplinowani i kreatywni, dlatego też stworzenie im odpowiednich warunków do rozwoju różnych umiejętności jest dla mnie priorytetem. Cieszę się, że gmina Dydnia bierze udział w tym projekcie.  

Program ma na celu rozwijanie kompetencji niezbędnych dla rozwoju regionalnego rynku pracy, a także społecznego i edukacyjnego. Nauczanie robotyki ma wpłynąć na  wzrost zainteresowania przedmiotami ścisłymi u uczniów szkół podstawowych.

Szkoła Podstawowa w Jabłonce zostanie zaopatrzona w 10 zestawów robotów edukacyjnych, 9 zestawów sprzętu komputerowego wraz z niezbędnym oprogramowaniem, 1 matę robotyczną, 1 nastawkę robotyczną, a w projekcie weźmie udział 1 grupa w danym roku szkolnym, maksymalnie 3 grupy w całym szkoleniu.

Szkoła Podstawowa w Dydni zostanie zaopatrzona w 20 zestawów robotów edukacyjnych, 16 zestawów sprzętu komputerowego wraz z niezbędnym oprogramowaniem, 2 maty robotyczne, 1 nastawkę robotyczną, a w projekcie wezmą udział 2 grupy w danym roku szkolnym, maksymalnie 6 grup w całym szkoleniu.

Program został zaplanowany do realizacji do 2029 r.

fot. z podpisania umowy: Andrzej Iskrzycki – Podkarpacki Zespół Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie

159