Nowe szanse zawodowe – nabór do projektu


Centrum Doskonalenia Kadr Ewa Perlińska informuje, że rozpoczął się nabór do nowego Projektu pn.: „Nowe szanse zawodowe” nr FEPK.07.04-IP.01-0065/23.
Informacje o projekcie:
Tytuł projektu: „Nowe szanse zawodowe” nr FEPK.07.04-IP.01-0065/23
Projekt realizowany jest w ramach programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027.
Priorytet 7 FEPK.07: Kapitał ludzki gotowy do zmian
Działanie FEPK.07.04: Poprawa sytuacji na rynku pracy osób ubogich pracujących oraz odchodzących z rolnictwa
W ramach projektu przewidziano następujące zadania:
Identyfikacja potrzeb Uczestników i opracowanie Indywidualnego Planu Działania – 7 tur po 20 UP (3H/UP), łącznie 140 osób [84K/56M] (100% UP)
Szkolenia – 7 tur po 20 UP (śr. 90H/UP), łącznie 140 osób [84K/56M] (100% UP)
Grupowe poradnictwo zawodowe – 4 grupy po śr. 9 UP (6H dydaktycznych/grupa), łącznie około 36 osób [84K/56M] (25% UP)
W ramach szkoleń dla wszystkich UP oferowane jest stypendium szkoleniowe w kwocie:
298,38 zł/szkolenie – dla osób pracujących
11,93 zł/godzinę – dla osób pracujących, które utraciły zatrudnienie
W ramach wszystkich form wsparcia części UP w zależności od potrzeb zostanie zapewnione wsparcie:
zwrot kosztów dojazdu – stawka 12 zł za osobodzień
zwrot kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależna – stawka 25 zł/godzinę.
Przewidziano częściową odpłatność za usługi szkoleniowe od UP. Zaplanowane opłaty nie będą ograniczały udziału w projekcie osobom z grupy docelowej – przewidziano symboliczne kwoty, niestanowiące bariery uczestnictwa tj. 200 zł/UP.
Grupa docelowa projektu to 140 [84K/56M] osób dorosłych od 18 r.ż. (ze względu na ustawowy obowiązek nauki) zatrudnionych na umowach krótkoterminowych, cywilnoprawnych, ubodzy pracujący i osoby odchodzące z rolnictwa (niezarejestrowani w PUP jako osoby bezrobotne), które uczą się, pracują lub zamieszkują na obszarze województwa podkarpackiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

Celem projektu jest do 30.06.2025 r. poprawa sytuacji na rynku pracy 140[84K/56M] osób od 18 r.ż. (ze względu na ustawowy obowiązek nauki), w tym 7[5K/2M] osób z niepełnosprawnościami zatrudnionych na podstawie umów krótkoterminowych, cywilnoprawnych, ubogich pracujących oraz odchodzących z rolnictwa (niezarejestrowani w PUP jako os. bezrobotne), które uczą się, pracują lub zamieszkują na obszarze woj. podkarpackiego w rozumieniu przepisów KC poprzez objęcie zindywidualizowanym wsparciem tj. ofertą/ami wsparcia zidentyfikowanymi jako niezbędne w celu poprawy syt. na rynku pracy.
Wskaźniki produktu:
Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek – objętych wsparciem w programie: 140 [84K/56M]
Liczba osób objętych wsparciem w programie: 140 [84K/56M]
Liczba osób w wieku 55 lat i więcej objętych wsparciem w programie: 28 [17K/11M]
Liczba osób w wieku 18-29 lat objętych wsparciem w programie: 28 [17K/11M]
Wskaźniki rezultatu:
Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu 112 [67K/45M]
Inne wspólne wskaźniki produktu:
Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie: 7 [5K/2M]
Wartość projektu: 878 653,10 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 790 787,79 zł
Okres realizacji: 01.01.2024 r. – 30.06.2025 r.
Projekt jest dofinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027.
Zapraszamy do kontaktu:
kierownik projektu: Milena Zdunek
Telefon: 534 474 626
e-mail: m.zdunek@eprojekty.com.pl

Materiał nadesłany. Więcej informacji TUTAJ

106