Obchody 230. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja

zdjęcie z uroczystości obchodów 3 maja

W dniu 3. maja 2021 r. w gminie Dydnia upamiętniono 230. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

W Niebocku uroczystość odbyła się na placu przed Domem Ludowym. W obchodach udział wzięli Wójt Gminy Dydnia Alicja Pocałuń, Przewodniczący Rady Gminy Dydnia Piotr Szul, Radni Rady Gminy Dydnia – Krzysztof Kopczyk, Paweł Kopczyk, Tomasz Żaczek, Andrzej Orłowski, ksiądz proboszcz Andrzej Szkoła, sołtys wsi Maciej Dżoń, dyrektor GOKBPiW Rafał Czopor, dyrektor Zespołu Szkół w Niebocku Bożena Chorążak, prezes OSP Niebocko Maciej Olenicz, reprezentacja OSP Niebocko z pocztem sztandarowym, reprezentacja KGW Niebocko z przewodniczącą Elżbietą Fijałka, mieszkańcy wsi. Na maszt podniesiono flagę Polski, odśpiewano hymn państwowy i złożono kwiaty pod pomnikiem upamiętniającym odzyskanie przez Polskę nieodległości. W okolicznościowym przemówieniu Wójt Gminy Alicja Pocałuń zaznaczyła, że ustanowienie Konstytucji było aktem jedności i porozumienia – wartości uniwersalnych dla każdej społeczności ludzkiej i w każdym momencie historii.

W Dydni uroczystość miała miejsce przy Dębie Katyńskim na placu przed Szkołą Podstawową. Uczestniczyli w niej Wójt Gminy Dydnia Alicja Pocałuń, Przewodniczący Rady Gminy Dydnia Piotr Szul, Radni Rady Gminy Dydnia – Marek Pocałuń, Grzegorz Wójcik, Stanisław Sąsiadek, Marek Orłowski, Iwona Rachwalska, kapelan OSP ksiądz Artur Dyrda, sołtys wsi Gabriela Wójtowicz, dyrektor GOKBPiW Rafał Czopor, dyrektor Szkoły Podstawowej w Dydni Iwona Pocałuń, dyrektor Szkoły Muzycznej w Dydni Elżbieta Przystasz, Dyrektor Przedszkola i Żłobka w Dydni Dorota Bluj, komendant Gminny OSP Roman Janowicz, reprezentacje i poczty sztandarowe Ochotniczych Straży Pożarnych z Dydni, Krzemiennej, Obarzyma, Krzywego, Temeszowa i Wydrnej, przedstawiciele ZHP Hufiec Brzozów, mieszkańcy Dydni. Wartę honorową przy pomniku sprawowali dydyńscy harcerze.

Oprócz tradycyjnych uroczystości upamiętniających rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja, Gminny Ośrodek Kultury Bibliotek Promocji i Wypoczynku w Dydni we współpracy z Szkołą Podstawową w Dydni, emerytowanymi nauczycielami szkoły, Zespołem Szkół w Niebocku oraz Urzędem Gminy zrealizował serię okolicznościowych filmów. Filmy dostępne są pod poniższymi adresami:

https://www.youtube.com/watch?v=ccneq593o7g

https://www.youtube.com/watch?v=N9G1WwJ6Gj4

https://www.youtube.com/watch?v=qV48e570LjYW


Konstytucja jest najważniejszym aktem prawnym w państwie, stanowi ona o jego ustroju, sposobie powoływania i sprawowania władzy, strukturach społeczno-gospodarczych, określa prawa, wolności i obowiązki obywatelskie.

Konstytucja 3 Maja uchwalona w 1791 roku była pierwszą polską ustawą zasadniczą i jedną z pierwszych konstytucji na świecie. Składała się ona z uroczystej preambuły i 11 artykułów. Dokument ten wprowadził trójpodział władzy w państwie na prawodawczą, wykonawczą i sądowniczą.

Wszelka władza w społeczności ludzkiej początek swój bierze z woli narodu. Aby więc całość państw, wolność obywatelską i porządek społeczności w równej wadze na zawsze zostawały, trzy władze rząd narodu polskiego składać powinny i z woli prawa niniejszego na zawsze składać będą, to jest: władza prawodawcza w Stanach zgromadzonych, władza najwyższa wykonawcza w królu i Straży, i władza sądownicza w jurysdykcjach, na ten koniec ustanowionych, lub ustanowić się mających.”

Konstytucja podtrzymywała dotychczasowy podział społeczny, jednak dzięki zapisom umożliwiającym awanse społeczne stała się ważnym krokiem do dalszych przemian społecznych, które zawsze swój początek mają w świadomości ludzi.

Dzień 3 maja został ustanowiony świętem narodowym już w 1791 roku, tuż po uchwaleniu Konstytucji. To świadczyło o wadze tego wydarzenia. Jednak już wkrótce, w 1792 roku, Polska znalazła się pod zaborami, wówczas celebrowanie święta zostało zabronione i oficjalnie nie obchodzono go przez prawie 130 lat. Po zakończeniu I wojny światowej 3 Maja na krótko wrócił do kanonu świąt narodowych. Po II wojnie światowej i po przejęciu w Polsce władzy przez komunistów celebrowanie święta zostało ponownie zakazane. Możliwość organizowania uroczystych obchodów święta została oficjalnie przywrócona dopiero w 1990 roku. Mimo tego, że przez tak wiele lat próbowano pozbawić Polaków poczucia tożsamości, żadnemu z okupantów się to nie udało. Polacy potajemnie, w kręgu najbliższych podtrzymywali pamięć o świętach narodowych, przekazując sobie wzajemnie to, o czym oficjalnie nie można było mówić. Dzięki temu przetrwaliśmy jako naród i żyjemy dzisiaj w wolnym, demokratycznym kraju.

W imię Boga, w Trójcy Świętej jedynego. Stanisław August z Bożej łaski i woli Narodu Król Polski, Wielki Książę Litewski, Ruski, Pruski, Mazowiecki, Żmudzki, Kijowski, Wołyński, Podolski, Podlaski, Inflancki, Smoleński, Siewierski i Czernichowski, wraz ze Stanami Skonfederowanymi, w liczbie podwójnej naród polski reprezentującymi. Uznając, iż los nas wszystkich od ugruntowania i wydoskonalenia konstytucji narodowej jedynie zawisł, długim doświadczeniem poznawszy zadawnione rządu naszego wady, a chcąc korzystać z pory, w jakiej się Europa znajduje i z tej dogorywającej chwili, która nas samym sobie wróciła, wolni od hańbiących obcej przemocy nakazów, ceniąc drożej nad życie, nad szczęśliwość osobistą, egzystencję polityczną, niepodległość zewnętrzną i wolność wewnętrzną narodu, którego los w ręce nasze jest powierzony, chcąc oraz na błogosławieństwo, na wdzięczność współczesnych i przyszłych pokoleń zasłużyć, mimo przeszkód, które w nas namiętności sprawować mogą dla dobra powszechnego, dla ugruntowania wolności, dla ocalenia Ojczyzny naszej i jej granic z największą stałością ducha, niniejszą konstytucję uchwalamy i tę całkowicie za świętą, za niewzruszoną deklarujemy, dopóki by naród w czasie prawem przepisanym, wyraźną wolą swoją nie uznał potrzeby odmienienia w niej jakiego artykułu. Do której to konstytucji dalsze ustawy sejmu teraźniejszego we wszystkim stosować się mają.” (Preambuła Konstytucji 3 Maja)


694