Ogłoszenie I przetargu na dzierżawę – Witryłów

Zdjęcie wyróżniające wpisu

Wójt Gminy Dydnia

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony

na dzierżawę nieruchomości

1. gruntowej niezabudowanej, oznaczonej jako działka nr 732/3 o pow. 0,7902 ha, położonej w miejscowości Witryłów, obj. KS1B/00019552/4. Najbliższe otoczenie działki to rzeka i zabudowa mieszkaniowa. Działka ma kształt nieregularny, teren o niewielkim nachyleniu. Działka z jednej strony graniczy z drogą powiatową. Do roku 2022 działka nie była wykorzystywana rolniczo (w okresie I kw. 2023 r. dokonano odkrzaczenia), w związku z powyższym na działce znajdują się pozostałości po odkrzaczaniu. Biorąc powyższe pod uwagę Gmina Dydnia nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia sprzętu rolniczego W ewidencji gruntów i budynków obszar dzierżawy sklasyfikowany jest użytkiem: RIVb-0,7650 ha, PsV-0,0252 ha.

Cena wywoławcza – 108,00 zł. Przetarg odbędzie się w dniu 30.05.2023 r., o godz. 9:00 w siedzibie Urzędu Gminy. Wadium w gotówce w wysokości 10% ceny wywoławczej.

2. gruntowej niezabudowanej, oznaczonej jako działka nr 731 o pow. 0,6791 ha, położonej w miejscowości Witryłów, obj. KS1B/00019552/4. Najbliższe otoczenie działki to rzeka i zabudowa mieszkaniowa. Działka ma kształt nieregularny, teren nizinny. Działka z jednej strony graniczy z drogą powiatową. . Do roku 2022 działka nie była wykorzystywana rolniczo (w okresie I kw. 2023 r. dokonano odkrzaczenia), w związku z powyższym na działce znajdują się pozostałości po odkrzaczaniu. Biorąc powyższe pod uwagę Gmina Dydnia nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia sprzętu rolniczego W ewidencji gruntów i budynków obszar dzierżawy sklasyfikowany jest użytkiem: ŁII-0,4390 ha, PsIII-0,1535 ha, PsV-0,0866 ha.

Cena wywoławcza – 89,00 zł. Przetarg odbędzie się w dniu 30.05.2023 r., o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Gminy. Wadium w gotówce w wysokości 10% ceny wywoławczej

3. gruntowych niezabudowanych, oznaczonych jako część działek nr:

  • 120/29   o pow. 0,0497 ha,  użytek rolny:  RII-0,0497 ha,
  • 120/31   o pow. 0,1266 ha,  użytek rolny   RII-0,1266 ha,
  • 120/47   o pow. 0,2640 ha,  użytek rolny   RII-0,2640 ha
  • 120/49   o pow. 3,0353 ha,  użytek rolny   RII-3,0353 ha, położonych w miejscowości Jabłonica Ruska, obj. KS1B/00046020/4. Najbliższe otoczenie działek to stawy, rzeka san i grunty zakrzaczone. Działki mają kształt nieregularny, teren płaski, działki 120/49 i 120/47 z jednej strony graniczą z drogą powiatową. Działki są odkrzaczone jednak znajdują się na nich pozostałości po pniach (korzenie), które mogą spowodować uszkodzenie sprzętu rolniczego, a tym samym działki nie są bezpośrednio przygotowane pod uprawę.

Cena wywoławcza – 942,00 zł. Przetarg odbędzie się w dniu 30.05.2023 r., o godz. 11:00 w siedzibie Urzędu Gminy. Wadium w gotówce w wysokości 10% ceny wywoławczej

Wadium należy wpłacić na konto – Bank Spółdzielczy w Dynowie Filia Nozdrzec Punkt Obsługi Kasowej w Dydni o numerze: 26 9093 1017 2019 0190 0014 0001 do dnia 23.05.2023 r. Terminem wniesienia wadium jest data wpływu środków na rachunek bankowy Urzędu Gminy.

Nieruchomości będące przedmiotem dzierżawy nie są obciążone, ani nie ma wobec nich żadnych zobowiązań. Jeżeli osoba ustalona jako dzierżawca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym jej w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Przed przystąpieniem do przetargu uczestnicy przetargu zobowiązani są złożyć oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu przetargu oraz warunkami przetargu podanymi w niniejszym ogłoszeniu.

Uczestnicy biorący udział w przetargu są obowiązani przedstawić komisji przetargowej numer rachunku bankowego niezbędny w przypadku zwrotu wadium.

Reprezentanci osób fizycznych uczestniczących w przetargu powinni przedstawić stosowne pełnomocnictwo.

Reprezentanci osób prawnych uczestniczących w przetargu powinni przedstawić aktualny (sporządzony nie wcześniej niż miesiąc przed wyznaczonym terminem przetargu) wypis z właściwego rejestru sądowego lub jego potwierdzoną kopię.

Dzierżawca ponosił będzie podatki i inne koszty związane z posiadaniem przedmiotowej nieruchomości.

W przypadku konieczności dokonania wycinki drzew lub krzewów z terenu dzierżawionej nieruchomości, dzierżawca zobowiązany będzie do jej wykonania na własny koszt, po uzyskaniu odpowiednich zezwoleń.

Dzierżawca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym, Gmina Dydnia nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte nieruchomości. Powierzchnia wydzierżawianych nieruchomości jest zgodna z wyrysem z mapy ewidencji gruntów.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Cena osiągnięta w przetargu jest stawką rocznego czynszu z tytułu dzierżawy nieruchomości na cele rolne.

Termin zawarcia umowy dzierżawy ustali Wójt Gminy Dydnia najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Ogłoszenie o przetargu wywiesza się w siedzibie Urzędu Gminy Dydnia 224 oraz publikuje na stronie internetowej Gminy Dydnia i w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Dydnia.

Dodatkowe informacje można uzyskać od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 15:00 pod numerem tel. (013) 4308147.

Wójt Gminy Dydnia

      Alicja Pocałuń

146