OSP – podsumowanie roku 2023


Trwa okres sprawozdawczy w jednostkach ochotniczych straży pożarnych za 2023 r. W poszczególnych jednostkach odbywają się zebrania. Poniżej prezentujemy informacje o tym, jak intensywny był miniony rok dla strażaków, tak pod względem działań, podejmowanych inicjatyw, szkoleń jak i skuteczności w pozyskiwania środków na zakupy, doposażenie i remonty.

 • W 2023 r. jednostki OSP włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego wzięły udział w 89 zdarzeniach, w tym: 23 pożarach, 65 miejscowych zagrożeniach, odnotowano 1 alarm fałszywy.
 • Pozostałe jednostki OSP brały udział w 80 zdarzeniach, w tym: 19 pożarach i i 61 miejscowych zagrożeniach. Szczegółowa informacja dotycząca liczby wyjazdów znajduje się na grafice.
 • W styczniu 2023 r. przekazano nowo zakupiony sprzęt ratowniczy (zestaw ratownictwa technicznego, quad, przyczepę do transportu poszkodowanych, przyczepę do transportu sprzętu, pług szybkiego montażu) OSP w Dydni oraz używany (motopompa) OSP w Wydrnej.
 • Pod koniec stycznia druhowie z OSP przeciwdziałali skutkom obfitych opadów śniegu i naprawiali linie energetyczne na terenie gminy.
 • Końcem marca odbyły się gminne eliminacje Turnieju Wiedzy Pożarniczej pod hasłem „Młodzież zapobiega pożarom”.
 • W kwietniu 32 druhów ukończyło kurs – strażak ratownik
 • OSP Jabłonka otrzymała dotację z MSWiA na zakup lekkiego samochodu ratowniczo gaśniczego – 200 000 zł, 50% wartości pojazdu, pozostałą kwotę zabezpieczyła gmina.
 • 2 maja w Niebocku miało miejsce uroczyste poświęcenie pięciu samochodów strażackich i jednego quada zakupionych w ostatnich trzech latach dla jednostek OSP funkcjonujących na terenie gminy Dydnia. Podczas uroczystości odznaczono także strażaków: postanowieniem Ministra MSWiA Brązową Odznaką „Zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej” odznaczono dh Romana Janowicza, Złotym, Srebrnym i Brązowym Medalem za zasługi dla pożarnictwa, wręczono także Odznaki „Strażak Wzorowy”. Łącznie uhonorowano 31 strażaków.
 • Końcem maja w siedzibie OSP w Obarzymie odbyła się uroczysta zbiórka. Prezydium Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP województwa podkarpackiego nadało złote medale „Za Zasługi dla Pożarnictwa” druhowi Kazimierzowi Wójcikowi oraz Adamowi Szulowi.
 • 27 maja przeprowadzone zostały gminne ćwiczenia – manewry zorganizowane na terenie miejscowości Dydnia przez miejscową OSP z udziałem jednostek gminnych. Ćwiczenia zawierały dwa epizody ratownicze: wypadek komunikacyjny na zakręcie drogi gminnej prowadzącej do parku w Dydni oraz pożar lasu na obrzeżach miejscowości Dydnia.
 • 1 czerwca druhowie OSP w Dydni włączyli się organizację Strażackiego Dnia Dziecka z przedszkolem w Dydni.
 • OSP Wydrna otrzymała dofinansowanie z budżetu państwa w kwocie 9 900 zł na remont remizy strażackiej.
 • W czerwcu Jednostki OSP w Dydni, Krzemiennej, Witryłowie i Wydrnej otrzymały dofinansowanie na zakup sprzętu i wyposażenia – po 12 150 zł. Wsparcie zostało przyznane z „Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych”.
 • W sierpniu odbyły się Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze na stadionie w Dydni.
 • Na początku września w Dydni odbyły się Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze.
 • 11 OSP z terenu gminy dzięki dofinansowaniu z Fundacji PGE w kwocie 34 650 zł otrzymały piły spalinowe na wysięgnikach.
 • We wrześniu OSP Jabłonka wzięła udział w zabezpieczaniu ładu i porządku podczas uroczystości beatyfikacyjnych rodziny Ulmów w Markowej.
 • We wrześniu odbyło się szkolenie z udziałem 20 strażaków z jednostek OSP z terenu gminy, z zakresu działań z instalacjami fotowoltaicznymi.
 • W październiku dostarczono garaż dla OSP w Obarzymie wartości 4650 zł.
 • W listopadzie odebrano quad wartości 65 000 zł, z dofinansowaniem z WFOŚiGW 52 000 zł, przekazany OSP w Niebocku.
 • W listopadzie zamówiono także przyczepkę transportową do quada o wartości 14 700 zł i przyczepki ratowniczej do transportu osoby poszkodowanej o wartości 11 000 zł. Zakup w całości sfinansowany z budżetu gminy.
 • W listopadzie podczas zbiórki w urzędzie wojewódzkim z okazji Święta Niepodległości Krzyż Świętego Floriana otrzymał druh Roman Janowicz – prezes OSP w Dydni.
 • 14 strażaków ukończyło szkolenie dla kierowców-konserwatorów sprzętu ratowniczego.
 • OSP Niebocko i Jabłonka zostały zakwalifikowane do Projektu Państwowej Straży Pożarnej pn: „Rozbudowa systemów ostrzegania i alarmowania” w ramach programu MSWiA pn. “Odporność na kryzys-optymalizacja infrastruktury służb państwowych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo”.
 • Wykonano prace remontowe remiz i świetlic OSP Wydrna, Dydnia i Krzemienna, a także prace wykończeniowe przy garażu w OSP Jabłonka. Część prac w Dydni i Jabłonce zostanie ukończonych w 2024 r.
 • Zakupiono Trenażer Strzelecki o wartości 50 000 zł, dla potrzeb szkoleń strażaków OSP drużyn MDP, młodzieży szkolnej oraz społeczności gminnej.
 • Zakupiono defibrylator na potrzeby OSP Jabłonka

Działalność OSP, to inwestycja w nasze bezpieczeństwo, szkolenia, akcje ratownicze, interwencje. Strażacy są z nami, gdy ich potrzebujemy, podczas pożarów, wypadków drogowych, ratują życie, chronią nasz dobytek i zdrowie. Ale nie tylko, gdyż są nami podczas imprez, dbają o porządek, bezpieczeństwo, kierują ruchem i uświetniają swoją obecnością uroczystości patriotyczne. Są inicjatorami akcji charytatywnych i ekologicznych, jak zorganizowane w ub. roku zbiórki żywności i odzieży dla potrzebujących dzieci, zwierząt, czy zbiórki elektrośmieci. Skutecznie pozyskują środki na doposażenie i modernizację nie tylko swoich obiektów, ale także dbają, by otoczenie stawało się coraz atrakcyjniejsze i by mieszkańcy mogli spędzać aktywnie czas w swoich miejscowościach. Za to wszystko chylimy czoła, dziękujemy i życzymy wytrwałości w służbie, a młodych mieszkańców możemy tylko zachęcać, by zasilali swoją energią, żywiołowością i chęcią działania MDP działające przy jednostkach, a nawet dziecięce drużyny, jak choćby w Jabłonce.

212