Podsumowanie działalności socjalnej i opiekuńczej w 2023 r. w gminie Dydnia


Dane demograficzne za 2023 r. i w porównaniu z poprzednimi latami świadczą o tym, że nasze społeczeństwo się starzeje, a co za tym idzie, wzrasta zapotrzebowanie na usługi opiekuńcze, wsparcie medyczne i szeroko pojętą opiekę społeczną. Wychodząc naprzeciw tym potrzebom, w ostatnich latach na terenie gminy powstały obok utworzonego w 2017 r. Środowiskowego Domu Samopomocy Społecznej w Krzywem – dwa kluby seniora + w Jabłonce i Temeszowie. W Krzemiennej w 2022 r. otwarto Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne. Od 2020 r. w Krzemiennej funkcjonuje też ośrodek zdrowia, a przychylność, otwartość i dobre otoczenie sprzyjało otwarciu kolejnych ośrodków zdrowia i aptek w Niebocku – co sprawia, że dostęp do opieki medycznej, rehabilitacji czy leków jest coraz łatwiejszy i szerszy. Utworzenie wspomnianych ośrodków wsparcia wpłynęło też na obniżenie poziomu bezrobocia, gdyż sporo osób znalazło zatrudnienie właśnie w tych instytucjach.
Ta działalność pokazuje, że jesień życia wcale nie musi być przytłaczająca i ciężka. Ogrom kreatywności, realizacja różnorodnych programów, sprawiają, że seniorzy, a także osoby schorowane i z niepełnosprawnościami, tak fizycznymi jak intelektualnymi, dzielą ze sobą radości i troski, zdobywają nowe umiejętności, oddają się swoim pasjom i są pod opieką profesjonalistów. Czas, uwaga i poświęcenie drugiego człowieka to największa wartość, jaką można sobie przekazać.

Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne im. Księdza Prałata Adama Drewniaka w Krzemiennej realizuje przede wszystkim program wsparcia w zakresie: potrzeb zdrowotnych, pielęgnacyjnych, zapobiegania wtórnym powikłaniom, stymulowania i rozwijania sprawności ruchowej, kompetencji poznawczych oraz społecznych. Podopieczni mają zapewnioną możliwość niezależnego, samodzielnego oraz godnego funkcjonowania na miarę swoich potrzeb. Z usług Centrum korzystają dorosłe osoby z niepełnosprawnością o umiarkowaną lub w znacznym stopniu, niekorzystające z form wsparcia w innych ośrodkach.
Centrum zapewnia 7 miejsc pobytu dziennego – przez 5 dni w tygodniu. Część mieszkaniowa przeznaczona jest dla 13 osób. Wyspecjalizowana kadra pracowników zapewnia całodobową opiekę potrzebującym osobom (opiekunowie, asystent osób niepełnosprawnych, terapeuci zajęciowi). Swoje usługi świadczy również rehabilitant oraz pielęgniarki. Prowadzone są różnorodne zajęcia usamodzielniające mieszkańców: terapia, treningi umiejętności społecznych, zajęcia aktywizujące, organizacja czasu wolnego, działalność kulturalno-oświatowa. W Centrum organizuje się obchody świąt, imieniny lub urodziny mieszkańców. Na terenie COM istnieje również możliwość skorzystania każdego miesiąca z posługi duszpasterskiej. COM w Krzemiennej to spokojne i bezpieczne miejsce, w bliskości z naturą, przystosowane także do spotkań integracyjnych.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Krzywem jest placówką wsparcia dziennego, czynny przez 5 dni w tygodniu dla 30 osób z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnych intelektualnie, a także dla osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych. Z usług Domu korzysta 35 osób. Uczestnicy mają możliwość rozwijania swoich zainteresowań, podnoszenia swojej sprawności fizycznej oraz nawiązania kontaktów z innymi osobami w podobnej sytuacji życiowej. Praca terapeutyczna opiera się na integracji ze środowiskiem lokalnym oraz innymi tego typu placówkami. Poprzez wspólne wycieczki turystyczno-krajoznawcze, imprezy integracyjne, wyjazdy do kina, teatru, muzeów, wspólne świętowanie, zawody sportowe itp., osoby niepełnosprawne mają możliwość w pełni uczestniczyć w życiu społecznym oraz rozwijać się kulturalnie. Ośrodek zapewnia uczestnikom codziennie ciepły posiłek przygotowany w ramach treningu kulinarnego, dowóz na zajęcia samochodem dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz oferuje szeroki wachlarz zajęć w różnych pracowniach: edukacyjno-integracyjnej, plastycznej, stolarskiej, komputerowej,
W roku 2023 uczestnicy ŚDS w Krzywem wzięli udział w 7 wycieczkach turystyczno-krajoznawczych, odwiedzili m.in.: Przemyśl, Rzeszowskie Piwnice, Rymanów, Stadninę koni w Łukowym w Bieszczadach, Muzeum samochodów zabytkowych w Jasienicy Rosielnej
Podopieczni brali udział w zawodach sportowych: Spartakiada w Nowym Żmigrodzie, Turniej Piłki Siatkowej w Lesku i Turniej Tenisa Stołowego w SP w Dydni.

W gminie Dydnia realizowany jest program usług opiekuńczych, w tym:
1) specjalistycznych usług opiekuńczych nad osobami, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób,
2) specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych na rzecz dorosłych osób z zaburzeniami  psychicznymi,
3) specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych na rzecz dzieci z zaburzeniami psychicznymi.
W 2023 r. liczba rodzin objętych usługami opiekuńczymi wyniosła 28. Świadczone one są w systemie dwuzmianowym między godziną 7:00 a godziną 20:00. Wsparcie osób polegało na pomocy w utrzymaniu w bieżącej czystości i porządku pomieszczeń użytkowanych przez nie, robienie zakupów, przygotowywanie posiłków, załatwianie spraw urzędowych i bieżących, pomoc w utrzymaniu higieny osobistej. Wsparcie obejmowało także specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi poprzez uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, prowadzenie treningów umiejętności samoobsługi i umiejętności społecznych oraz wspieranie, także w formie asystowania w codziennych czynnościach życiowych.

Na terenie Gminy Dydnia funkcjonują dwa Kluby Seniora. Klub Seniora w Jabłonce rozpoczął swoją działalność w 2020 r. i dysponuje 30 miejscami, natomiast w Temeszowie (otwarty w 2021 r.) ma 15 miejsc przeznaczonych dla seniorów w wieku powyżej 60 rż., nieaktywnych zawodowo.
Funkcjonowanie Klubów opierało się między innymi na zajęciach i warsztatach:

 • prace rękodzielnicze,
 • zajęcia gimnastyczno-ruchowe, piesze wycieczki,
 • wyjazd krajoznawczy do Muszyny i Krynicy,
 • spotkania tematyczne „Poranek Wielkanocny”, zabawa karnawałowa
 • spotkanie z policjantem i ratownikiem medycznym,
 • spotkanie z kosmetyczką,
 • zajęcia kulinarne – współpraca z ODR w Brzozowie,
 • współpraca międzypokoleniowa z Samorządowym Przedszkolem w Dydni, SP Jabłonce, KGW Temeszów,
 • uczestnictwo w szkoleniach tematycznych Uniwersytetu Samorządności
 • zajęcia z florystyki,
 • gry i zabawy umysłowe,
 • uczestnictwo w projekcie pod nazwą „Działający Seniorzy – Aktywni Animatorzy” współfinansowanego ze środków Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w ramach rządowego programu wieloletniego na rzecz osób starszych „Aktywni+” na lata 2021-2025, Edycja 2023.

Najpiękniejszą rekomendacją dla działalności ośrodków opiekuńczych jest postrzeganie ich przez uczestników jako drugiego domu, miejsca gdzie czują się dobrze, swobodnie, gdzie mogą realizować swoje pasje, rozwijać lub odkrywać swoje talenty. A przede wszystkim nie są skazani na samotność.

124