Otwarty konkursu ofert na realizację zadań publicznych  w 2023 roku

Zdjęcie wyróżniające wpisu

Zarządzenie Nr 912/ 2023

Wójta Gminy Dydnia

z dnia  19. 04. 2023 r

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Dydnia na rok 2023

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz art. 5 ust. 4 pkt 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2023 r , poz. 571) oraz Uchwały Rady Gminy Dydnia Nr LXII/452/2022 z dnia 27.10.2022 r w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Dydnia z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023.

zarządzam, co następuje :

§ 1

Ogłosić otwarty konkurs ofert na realizację w 2023 roku zadań publicznych Gminy Dydnia
 z zakresu:

  1. Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
  2. Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
  3. Działalność wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
  4. Działalność na rzecz osób w wielu emerytalnym,
  5. Ratownictwa i ochrony ludności.

§  2

Treść ogłoszenia o otwartym konkursie, stanowiąca złącznik do niniejszego zarządzenia zamieszczona zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Dydni oraz na stronie internetowej www.gminadydnia.pl

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji Gospodarki Nieruchomości i Spraw Obywatelskich

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

175