PESEL dla uchodźców z Ukrainy – informacje

dowód

Zgodnie z komunikatem Ministra Cyfryzacji z 12 marca 2022 r. prowadzona przez gminy rejestracja uchodźców z Ukrainy, którzy chcą uzyskać numer PESEL rozpocznie się w środę (16 marca).

Numer PESEL mogą uzyskać osoby, które:

  • są obywatelem/obywatelką Ukrainy lub
  • są obywatelem/obywatelką Ukrainy i mają Kartę Polaka lub
  • są członkiem najbliższej rodziny obywatela/obywatelki Ukrainy, który/która ma Kartę Polaka, lub
  • są małżonkiem/małżonką obywatela/obywatelki Ukrainy, ale nie mają obywatelstwa ukraińskiego

oraz przybyli w okresie od 24 lutego 2022 r. na terytorium Polski bezpośrednio z terenu Ukrainy w związku z prowadzonymi tam działaniami wojennymi.

Obywatele Ukrainy, którzy na skutek konfliktu zbrojnego opuścili swoją ojczyznę, będą mogli legalnie przebywać w Polsce przez 18 miesięcy. Dotyczy to osób, które przybyły do Polski bezpośrednio z Ukrainy i zadeklarowały zamiar pozostania w naszym kraju. Istotna jest data przekroczenia granicy – musiało to nastąpić najwcześniej 24 lutego. Osoby te będą mogły skorzystać z ochrony czasowej w Polsce pod warunkiem, że nie wyjadą z Polski na dłużej niż 1 miesiąc.

Proces nadania numeru PESEL połączony będzie z obligatoryjnym pobraniem wizerunku osoby (zdjęcie biometryczne) oraz jej odcisków palców (w Rejestrze Dowodów Osobistych).

W toku rejestracji danych osoby i nadania numeru PESEL oraz pobrania wizerunku i odcisków palców będą rejestrowane dodatkowe dane, takie jak data wjazdu do kraju oraz w przypadku dzieci i ewentualnie osób objętych instytucją opieki/kurateli – dane osób sprawujących faktyczną pieczę. W rejestrze PESEL wprowadzony zostanie specjalny status dla obywateli Ukrainy rejestrujących się w tym trybie. Rejestracja tych danych jest bowiem niezbędna z punktu widzenia udzielania dalszych świadczeń przez organy polskiej administracji. Automatycznie nadawany będzie także Profil Zaufany, który ułatwi dostęp do szeregu usług.

Wniosek o nadanie numeru PESEL będzie można złożyć w dowolnym organie gminy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Wniosek należy złożyć osobiście. Dziecko do 12. roku życia nie musi być obecne przy składaniu wniosku – z wyjątkiem sytuacji, w której jego tożsamość będzie ustalana w oparciu o oświadczenie.

Wniosek w imieniu dziecka składa jedno z rodziców, opiekun, kurator, opiekun tymczasowy ustanowiony przez sąd opiekuńczy lub osoba sprawująca faktyczną pieczę nad dzieckiem. Od dzieci, które nie ukończyły 12. roku życia, nie pobiera się odcisków palców.

Co należy przygotować?

  • Wniosek o nadanie numeru PESEL obywatelowi Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym. Formularz można otrzymać w dowolnym urzędzie gminy. Druk jest w dwóch wersjach językowych: polsko-ukraińskiej i polsko-rosyjskiej.
  • Kolorowe zdjęcie na papierze fotograficznym w rozmiarach 35×45 mm (szerokość x wysokość), jeśli osoba na zdjęciu jest w ciemnych okularach lub w nakryciu głowy – należy przedstawić odpowiednie zaświadczenie. Osoby nieposiadające fotografii będą ją mogły wykonać na miejscu w urzędzie gminy nieodpłatnie.
  • Dokument potwierdzający dane, które są we wniosku i tożsamość. Jeżeli osoba nie posiada takiego dokumentu, może złożyć oświadczenie o jego braku pod rygorem odpowiedzialności karnej. (Trzeba ze sobą zabrać wszystkie dokumenty, które pozwolą ustalić tożsamość, nawet te nieaktualne: dokument podróży, Kartę Polaka, a osoby, które nie ukończyły 18. roku życia, również dokument potwierdzający urodzenie.)
  • Jeśli wypełniany jest wniosek w imieniu osoby małoletniej (poniżej 18 lat), należy podać dane rodziców i/lub osoby sprawującej faktyczną opiekę nad dzieckiem.

Usługa jest bezpłatna. Wnioskodawca otrzyma wydruk potwierdzający nadanie numeru PESEL. Wnioski o nadanie nr PESEL muszą być wypełnione alfabetem łacińskim.

Więcej informacji w językach ukraińskim i polskim znajduje się na stronach:

Sprawę związaną z nadaniem numeru PESEL można załatwić w Urzędzie Gminy w Dydni w Ewidencji Ludności (pok. nr 4) oraz USC (pok. nr 5) codziennie w godzinach pracy urzędu tj. od 7.15 do 15.15. Informacje udzielane są pod nr telefonu: (13) 4308138 lub (13) 4308125.

W trakcie wizyty należy pamiętać o obowiązku zachowania dystansu społecznego, zasłanianiu ust i nosa za pomocą maseczki oraz dezynfekcji rąk.

316