Wykaz nieruchomości do użyczenia – Kluby sportowe

Zdjęcie wyróżniające wpisu

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.) Wójt Gminy Dydnia podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dydnia, przeznaczonej do oddania w użyczenie

  1. Oznaczenie, położenie i opis nieruchomości: działki ewidencyjne nr: 1613/6 o pow. 0,87 ha (użytek Bz), dla której Sąd Rejonowy w Brzozowie prowadzi księgę wieczystą nr KS1B/00035863/5, 1613/23 o pow. 0,23 ha (użytek Bz), 1613/27 o pow. 0,30 ha (użytek Bz), dla których Sąd Rejonowy w Brzozowie prowadzi księgę wieczystą nr KS1B/00037296/3, położone w miejscowości Niebocko, Gmina Dydnia.
  2. Przeznaczenie i sposób zagospodarowania: nieruchomość zostaje oddana w użyczenie w celu prowadzenia działalności statutowej Ludowego Klubu Sportowego „VICTORIA” Niebocko i Uczniowskiego Ludowego Klubu Sportowego „Orły” Jabłonka.
  3. Wysokość czynszu w zł: Nie dotyczy.
  4. Terminy wnoszenia opłat: Nie dotyczy.
  5. Zasady aktualizacji opłat: Nie dotyczy.
  6. Forma nabycia: umowa użyczenia na okres do 3 lat.

Dla nieruchomości wymienionej w wykazie brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Przeznaczona jest do oddania w użyczenie na rzecz Ludowego Klubu Sportowego „VICTORIA” Niebocko i Uczniowskiego Ludowego Klubu Sportowego „Orły” Jabłonka.

W/w wykaz podano do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu w okresie od 16.03.2022 r. do 05.04.2022 r.

Wójt Gminy Dydnia

/-/ Alicja Pocałuń

238