Podsumowanie inwestycji drogowych, kanalizacyjnych, wodociągowych i oświetleniowych zrealizowanych w 2023 r.


Zmienia się oblicze ziemi dydyńskiej. Jest nowocześniej, przystępniej, bezpieczniej i wygodniej. To wszystko dzieje się za sprawą licznych inwestycji, które bez wsparcia zewnętrznego nie miałyby szans na realizację. Począwszy od budowy wodociągów i kanalizacji, zabezpieczono przepusty, powstały przeprawy, zabezpieczono skarpy, a przede wszystkim uwaga skupiona była na remontach dróg gminnych i budowie chodników.

 • W ubiegłym roku gruntowny remont przeszła kładka na Sanie, drewniany pomost zastąpiono kompozytowym. Przebudowano i poszerzono drogę wewnętrzną prowadzącą do kładki, a także wykonano zatokę postojową dla samochodów. Przepusty powstały na potokach w Końskiem i Witryłowie. W 2023 r. dokończono przebudowę dróg w Wydrnej (280 m), w Dydni (450 m), Jabłonce (1 km) za łączą kwotę 2 351 124.39 zł.
 • W Temeszowie powstała sieć kanalizacji sanitarnej o długości ok. 6,89 km, wykonano ok. 1385 m przyłączy kanalizacyjnych do ok. 90 budynków. Wybudowano sieć wodociągową długości ok. 4681m, przyłącza wodociągowe o długości ok. 1699 m. Powstała sieć wodociągowa przesyłowa od źródła zasilania w wodę w Witryłowie do zbiornika wyrównawczego w Temeszowie o długości ok. 3248m. Koszt budowy wodociągu w Temeszowie wynosi ok. 6 054 000 zł. Projekt wymaga dodatkowych prac, które będą kontynuowane w 2024 r.
 • Powstała sieć kanalizacji sanitarnej w Obarzymie wraz z dostawą i montażem urządzeń do budowy systemu nadzoru nad produkcją i jakością sieci dostaw wody o wartości 4 890 147,70 zł. Zakres inwestycji objął wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami kanalizacyjnymi, co umożliwiło podłączenie ok. 76 gospodarstw domowych. Powstała przepompowna ścieków. Umocniono koryto rzeki i zabezpieczono skrzyżowania. Trwają prace końcowe przy realizacji inwestycji.
 • Przebudowano 19 odcinków dróg: w Witryłowie, Temeszowie, Obarzymie, Wydrnej, Dydni, Jabłonce, Niebocku, Krzemiennej, Krzywem, Końskiem, Grabówce o łącznej długości niemal 6,5 km. Wartość umowy 2 790 176,53 zł.
 • Przebudowano 1 km drogi gminnej w Witryłowie na granicy z Łodziną za kwotę 1 094 886 zł.
 • 2023 rok przyniósł też realizację projektu pn. „Budowa, przebudowa, modernizacja infrastruktury drogowej, oświetleniowej, turystycznej w miejscowościach popegeerowskich, Gmina Dydnia”. W zakresie projektu były przebudowa 7 odcinków dróg w Końskiem i Witryłowie, Niebocku, Krzemiennej, budowa przepustu na rzece Świnka, Niewistce oraz przebudowa dojść i placu infrastruktury rekreacyjnej w Niewistce obejmujące ponad 2 km dróg asfaltowych. Wartość tej części zadania wyniosła 1 648 943,90 zł. Również ten projekt zakończy się w 2024 r.
 • Część druga zadania polegała na budowie linii oświetleniowej kablem doziemnym oraz utworzeniu nowych stanowiska, na których umieszczono 4 lampy LED w Niewistce, rozbudowano oświetlenie zewnętrzne przy Skwerze Dydyńskich o 6 słupów w Krzemiennej oraz wykonano linię kablową doziemną, łączny koszt inwestycji wyniósł 237 609,67 zł. Trwają prace odbiorowe tej inwestycji.
 • Część trzecia projektu – infrastrukturalna obejmowała budowę – otwartej strefy aktywności w m. Końskie, zagospodarowanie terenu rekreacyjnego wraz ze stawem w miejscowości Jabłonica Ruska, rewitalizację parku w Temeszowie, przebudowę dojść i placu infrastruktury rekreacyjnej w Niewistce oraz budowę ogrodzenia przy Domu Ludowym w Uluczu. Wartość tego zadania wyniosła 948 465,80 zł. Również ten projekt będzie dokończony w br.
 • Modernizujemy infrastrukturę oświetlenia ulicznego na terenie gminy Dydnia, uzupełniając istniejący system oświetlenia o budowę 5 słupów w Obarzymie oraz zbudowano linię oświetleniową kablem doziemnym za kwotę 1 722 000 zł.
 • Powstało 81 mb. chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 835 w Krzemiennej o wartości 167.389,10 zł.
 • Rozpoczął się remont drogi gminnej Dydnia Wola długości 750 m o wartości 525 816,57 zł. To zadanie zakończy się w 2024 r.
 • Powstały i zmodernizowano drogi dojazdowe do gruntów rolnych w Dydni, Wydrnej i Niebocku za 120 000 zł.
 • Rozpoczynają się prace przy przebudowie drogi w Krzemiennej na Przekaźnik długości 610 m o wartości 258 624,49 zł.
 • W ramach funduszu sołeckiego, który w 2023 r. wyniósł ok. 361 189 zł ZGK wykonało szereg remontów dróg gminnych w miejscowościach.
 • Powstały przyłącza kanalizacyjne w: Grabówce – 5, Jabłonce – 2, Wydrnej – 3, Niebocku – 2.
 • Wykonano odwierty dwóch studni głębinowych w Witryłowie i Krzywem.
 • Oczyszczono rowy „na Wolę” i „za młynem”. Przy hali sportowej w Niebocku przekształcono pobocze, wykonano też korytowanie i żwirowanie parkingu.
 • Opracowano dokumentację projektową stabilizacji osuwiska w celu zabezpieczenia drogi gminnej „Kulówka” w Dydni za 30 135 zł.
 • Zakończył się remont odcinka drogi leśnej na trasie Borownica-Ulucz o nawierzchni bitumicznej, długości niemal 3,5 km w Leśnictwie Ulucz, stanowiącym kompleks leśny należący do Skarbu Państwa a będącego w zarządzie Nadleśnictwa Dynów. Całkowity koszt remontu drogi wyniósł 3 244 620,19 zł.
 • Łącznie przeznaczono na inwestycje ponad 24 miliony zł, są to koszty oszacowane na podstawie wartości podpisanych umów z wykonawcami, część prac dopiero zostanie rozliczona.
207