Inwestycje w infrastrukturę, rekreacyjną, społeczną i edukacyjną zrealizowane w 2023 r.


Zmodernizowana i nowoczesna infrastruktura społeczna, rekreacyjna, edukacyjna i kulturalna służy mieszkańcom. Dzięki inwestycjom poczynionym w ostatnim roku poprawiła się dostępność do obiektów użyteczności publicznej jak urząd, szkoły i przedszkola. Jest bezpieczniej za sprawą montażu urządzeń ratujących życie. Dzięki aktywności stowarzyszeń, OSP, KGW zmienia się krajobraz naszych miejscowości za sprawą powstających stref rekreacyjnych, budowy placów zabaw, siłowni plenerowych, miejsc wypoczynku. Na bieżąco też są modernizowane domy ludowe i dostosowywane do potrzeb mieszkańców.

W 2023 r. wójt gminy złożyła 38 wniosków o dofinansowanie inwestycji na łączną kwotę 55 614 174,59 w tym otrzymane dofinansowanie to 13 707 033,56. Część z nich została zrealizowana, a część będzie kontynuowana lub zaplanowano do realizacji na kolejny rok. W trakcie oceny jest jeszcze 9 wniosków na łączną kwotę 36 490 681,88 w tym dofinansowanie wynosi 23 595 141,26. Organizacje pozarządowe złożyły 7 wniosków i zrealizowały zdania inwestycyjne i bieżące na łączną kwotę 291 245,82 w tym otrzymane dofinansowanie 263 614 zł.

 • W urzędzie gminy zrealizowano projekt w zakresie poprawy dostępności architektonicznej oraz dostępności komunikacyjno-informacyjnych w związku z realizacją przedsięwzięcia grantowego pn.: „Dostępna Gmina Dydnia”.
 • W ramach funduszu sołeckiego wykonano montaż konstrukcji wraz z zadaszeniem altany w parku podworskim w miejscowości Niebocko.
 • Wykonano termomodernizację budynku dawnej szkoły w Temeszowie w celu poprawy efektywności energetycznej, rozwoju odnawialnych źródeł energii oraz ograniczenia kosztów ciepła lub energii ponoszonych przez odbiorców.
 • Wykonano konstrukcję stalową wraz zadaszeniem zewnętrznej centrali wentylacyjnej, remont zewnętrznych schodów terenowych do szkoły wraz z balustradami, okładzinę kamienną schodów wejściowych i pochylni dla niepełnosprawnych do przedszkola w Niebocku. Zagospodarowano teren wraz z montażem ławek przy hali sportowo-widowiskowej w Niebocku.
 • Przy Domu Ludowym w Jabłonce ZGK zakończył I etap budowy garażu dla miejscowej OSP.
 • Upamiętniono miejsce mogiły zbiorowej Żydów w Krzywem
 • Modernizacja infrastruktury kultury na terenie gminy objęła sale widowiskowo-taneczne: w Domu Ludowym w Jabłonce i Wydrnej oraz w Domu Strażaka w Niebocku.
 • Zagospodarowano teren wokół Domu Ludowego w Krzywem poprzez budowę placu zabaw wraz z małą architekturą.
 • OSP w Witryłowie wybudowała ogólnodostępną altanę.
 • OSP w Wydrnej utworzyła plac zabaw.
 • Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Końskie zmodernizowało i zagospodarowało teren przy WDK wraz z zakupem wyposażenia.
 • OSP w Krzywem zmodernizowała świetlicę wiejską.
 • W Krzywem zakończono budowę sceny plenerowej
 • W Krzemiennej poprawiono estetykę Skweru Dydyńskich.
 • W Końskiem zakupiono stoły i blaty oraz wyremontowano instalację elektryczną w WDK.
 • W Końskiem powstaje otwarta strefa aktywności.
 • Zagospodarowano teren rekreacyjny wraz ze stawem w Jabłonicy Ruskiej.
 • Trwa rewitalizacja parku w Temeszowie.
 • Przebudowano dojście i plac infrastruktury rekreacyjnej w Niewistce.
 • Zbudowano ogrodzenie przy DL w Uluczu i uporządkowano teren wokół niego.
 • Międzynarodowy Program Powszechnej Dwujęzyczności od 1 czerwca br. zagościł w gminie Dydnia.
 • Przy urzędzie gminy zamontowano defibrylator, natomiast żłobek w Dydni został zaopatrzony w sprzęt ratunkowy Life Vac – urządzenie służące do odkrztuszania.
 • LGD Ziemia Brzozowska zrealizowała projekt, w ramach którego powstały siłownie zewnętrzne w Dydni, Krzywem i Niebocku.
 • ZGK przebudował budynek po byłym banku na potrzeby GOPS-u.
 • Dostosowano stronę internetową Szkoły Podstawowej im. Świętej Królowej Jadwigi w Dydni oraz Szkoły Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Niebocku do standardów określonych w ustawie o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
 • Zakupiono autobus do przewozu uczniów, pozyskany w ramach „Programu Wyrównywania Różnic Między Regionami III”. Pojazd został zakupiony na początku br. dzięki dofinansowaniu z PFRON-u w kwocie 300 000 zł. Całkowity jego koszt wyniósł przeszło 470 000 zł, pozostała część została pokryta z budżetu gminy Dydnia.
 • W szkołach w Niebocku i Dydni zrealizowano program „Dostępna Szkoła”. Celem wdrożenia programu była poprawa dostępności poprzez eliminowanie barier architektonicznych, technicznych, edukacyjno-społecznych, podniesienie świadomości oraz kompetencji nauczycieli i specjalistów szkolnych. Wartość tego projektu wyniosła 1 330 000 zł, w tym wkład finansowy gminy do robót budowlanych wyniósł 555 213,69 zł.
 • W szkole w Niebocku powstała ekopracownia, dzięki dofinansowaniu z WFOŚiGW, całkowity koszt wyniósł 55 162 zł.
 • Zrealizowano projekt “Bezpieczny mieszkaniec gminy Dydnia”, w ramach którego dla KGW z terenu gminy zakupiono namioty, całkowity koszt zadania wyniósł 20 000 zł.
188