Informacja dla mieszkańców

informacja

W 2024 r. podobnie jak i w ubiegłych latach nie będą wysyłane indywidualne informacje o opłatach za zagospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z blankietami dowodów wpłat. Mieszkańcy Gminy Dydnia dokonujący wpłat gotówką mogą odebrać druki indywidualnych dowodów wpłat w Urzędzie Gminy Dydnia pokój nr 3. Płatności powinny być dokonywane według złożonej deklaracji do ostatniego dnia każdego miesiąca na przydzielony indywidualny rachunek bankowy.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (13) 430 81 56.
Powyższa decyzja spowodowana wysokimi kosztami przesyłek pocztowych oraz koniecznością wprowadzenia oszczędności w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi, który w całości finansują mieszkańcy, jak również wynika z faktu, że większość osób reguluje płatności w formie elektronicznej.

Stawki za odbiór odpadów komunalnych na terenie Gminy Dydnia pozostają bez zmian i wynoszą:

  • 16,00 zł/mc. za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi w sposób selektywny od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość;
  • 32,00 zł /mc. za gospodarowanie odpadami komunalnymi – jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny.

Właściciele nieruchomości, którzy kompostują bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostownikach przydomowych mogą skorzystać ze zwolnienia w części z opłaty w wysokości 0,50zł/osobę/miesiąc.

797