Poprawa infrastruktury oczyszczania ścieków – duże dofinansowanie dla Gminy Dydnia


Gmina Dydnia otrzymała dofinansowanie w kwocie 14 874 999,99 zł na przebudowę i rozbudowę istniejącej oczyszczalni ścieków komunalnych w Krzemiennej, w skład której wchodzą budynki i obiekty oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą techniczną.  Dofinansowanie pochodzi z Funduszy Europejskich dla Podkarpacia 2021-2027, w ramach działania FEPK.02.06 Zrównoważona gospodarka wodno-ściekowa w zakresie infrastruktury kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków – projekty w obrębie aglomeracji z przedziału od 2 tys. RLM do poniżej 10 tys. RLM.

Całkowita wartość projektu wynosi 26 365 916,38 zł.

195