Przebudowa strategicznej drogi łączącej gminy Dydnia i Sanok


Pod koniec lipca została podpisana umowa pomiędzy wójt gminy Dydnia Alicją Pocałuń a Henrykiem Biłasem – właścicielem Firmy Usługowo-Handlowo-Budowlano-Transportowej na modernizację drogi gminnej łączącej Witryłów – z Łodziną (granica gminy). Wartość przetargowa inwestycji wynosi 1 094 885,93 zł. Zadanie to jest w 50% finansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg”, kwotą 610 109 zł. Na realizację tego zadania gmina otrzymała również środki z Lasów Państwowych w wysokości 610 110 zł. Zakres prac obejmuje:

– roboty pomiarowe,

– roboty ziemne, tj. wykonanie rowów odwadniających, oczyszczenie skarp rowów z wyprofilowaniem dna i skarp, formowanie nasypów, humusowanie, obsianie, plantowanie skarp i korony nasypów,

– wykonanie nawierzchni asfaltowej na szer. 5m + pobocza z mieszanki klińcowo-żwirowej utwardzonych emulsją asfaltową,

– wykonanie wykopów na poszerzeniu drogi,

– utwardzenie poszerzenia drogi,

– odwodnienie drogi poprzez wykonanie ścieków z elementów betonowych oraz przepustów rurowych,

– wykonanie koszy siatkowo-kamiennych, narzutu kamiennego i kiszek faszynowych,

– montaż barier ochronnych, stalowych.

Zakończenie prac przewiduje się do końca września br. Za chwilowe utrudnienia przepraszamy.

289