Przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości – Krzywe 753

Zdjęcie wyróżniające wpisu

Wójt Gminy Dydnia

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości

gruntowej, oznaczonej jako dgr nr 753 o pow. 0,1081 ha (PsVI-0,1081 ha), położonej w obrębie Krzywe, gmina Dydnia, której stan prawny uregulowany jest w księdze wieczystej nr  KS1B/00035962/9, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Brzozowie. Nieruchomość jest niezabudowana. Najbliższe otoczenie stanowi zabudowana budynkiem mieszkalnym działka, droga wewnętrzna oraz tereny rolnicze. Działka leży w bezpośrednim sąsiedztwie terenów mieszkaniowych. Jest to teren na zboczu o dużym nachyleniu, na części są zakrzaczenia. Działka posiada dojazd drogą wewnętrzną częściowo utwardzoną płytami betonowymi, która w niewielkiej odległości łączy się z asfaltową drogą powiatową biegnącą przez Krzywe w kierunku Końskiego i Witryłowa. Kształt działki to regularny czworokąt. Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi. Nieruchomość nie jest uzbrojona. Na sąsiedniej działce posadowiony jest słup elektroenergetyczny. W wąwozie przebiega sieć lokalnego wodociągu. Sieć gazowa i kanalizacji sanitarnej biegnie przy zabudowaniach usytuowanych wzdłuż drogi powiatowej.

Cena wywoławcza – 19000,00 zł brutto. Przetarg odbędzie się w dniu 31 sierpnia 2022 r., o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Gminy.

Wadium w gotówce w wysokości 10 % ceny wywoławczej danej nieruchomości należy wpłacić na konto – Bank Spółdzielczy w Dynowie 26 9093 1017 2019 0190 0014 0001 do dnia 23.08.2022 r. Terminem wniesienia wadium jest data wpływu środków na rachunek bankowy Urzędu Gminy.

Wniesienie wadium jest równoznaczne z potwierdzeniem, że uczestnik przetargu zapoznał się z ogłoszeniem o przetargu, akceptuje warunki określone w ogłoszeniu, jest mu znany stan faktyczny i prawny nieruchomości.

Nieruchomości będące przedmiotem sprzedaży nie są obciążone, ani nie ma wobec nich żadnych zobowiązań. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca danej nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym jej w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

W przypadku nabywania nieruchomości przez osoby fizyczne pozostające w związku małżeńskim (również wspólników spółek cywilnych) na przetargu wymagana jest obecność obojga małżonków.

W przypadku uczestnictwa w przetargu jednego małżonka należy okazać pisemne oświadczenie współmałżonka o wyrażeniu zgody na przystąpienie małżonka do przetargu z zamiarem nabycia nieruchomości będącej przedmiotem przetargu ze środków pochodzących z majątku wspólnego za cenę ustaloną w przetargu.

W przypadku rozdzielności majątkowej należy okazać odpowiedni dokument.

Osoby pozostające w związku małżeńskim a zamierzające nabyć nieruchomość z majątku odrębnego zobowiązane są złożyć stosowne oświadczenie.

W przypadku nabywania nieruchomości przez osoby fizyczne w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą należy okazać aktualny wyciąg z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG).

W przypadku nabywania nieruchomości przez osoby prawne należy okazać aktualny wyciąg z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego (KRS).

W przypadku przystąpienia do przetargu cudzoziemca i wygraniu przez niego przetargu, w dniu zawarcia umowy notarialnej wymagane jest posiadanie zgody właściwego Ministra na nabycie nieruchomości w Polsce.

Uczestnicy biorący udział w przetargu są obowiązani przedstawić komisji przetargowej numer rachunku bankowego niezbędny w przypadku zwrotu wadium.

Sprzedający sprzedaje nieruchomość zgodnie z wyrysem z mapy ewidencyjnej oraz wypisem z ewidencji gruntów i budynków. Okazanie punktów granicznych nieruchomości może nastąpić na życzenie i wyłączny koszt kupującego.

Gmina Dydnia nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte nieruchomości.

Oferent, który wygra przetarg, ponosi w całości koszty umowy notarialnej przenoszącej prawo własności nieruchomości oraz koszty sądowe.

Przedmiotowa nieruchomość nie jest objęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Dydnia.

Dodatkowe informacje można uzyskać od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 15:00 w pokoju nr 107 lub pod numerem tel. (013) 4308147.

Wójt Gminy Dydnia

      Alicja Pocałuń

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku ze sprzedażą nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dydnia

na podstawie  z art.13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO)

 1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Gmina Dydnia reprezentowana przez Wójta. Kontakt – adres: 36-204 Dydnia 224 tel. 13 430 81 21 e-mail: urzad@gminadydnia.pl. Z inspektorem ochrony danych można się skontaktować listownie na adres Urzędu Gminy Dydnia oraz poprzez e-mail: inspektorodo@onet.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
 2. Administrator przetwarza dane na podstawie: 
  1. art. 6 ust. 1 lit. c RODO – tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze wynikającego z realizacji przepisów prawa: ustawy z dnia 21 sierpnia 1998 o gospodarce nieruchomościami, Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości;
  1. art. 6 ust. 1 lit. e RODO – tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;
  1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO – tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
  1. art. 6 ust. 1 lit. a RODO – tj. wyrażonej zgody w przypadku podania danych kontaktowych celem ułatwienia kontaktowania się (nr telefonu, adres e-mail).
 3. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane do realizacji obowiązków wynikających z ww. przepisów m.in.: sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dydnia.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz konieczne do nabycia nieruchomości.
 5. Pani/Pana dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne do osiągnięcia celu oraz przez okres wymagany kategoria archiwalną A (tj. przez 25 w siedzibie Administratora, licząc od  pierwszego stycznia roku następującego po roku zakończenia sprawy, a po upływie tego okresu przekazywane do Archiwum Państwowego w Rzeszowie).
 6. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być: organy władzy publicznej, inne osoby i podmioty, które na podstawie obowiązujących przepisów uzyskują dostęp do danych w tym: Poczta Polska S.A. oraz podmioty z którymi zawarto umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych. Szczegółowe informacje dotyczące odbiorców można uzyskać w siedzibie Administratora.
 7. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługują następujące uprawnienia: 1)prawo dostępu do danych osobowych; 2)prawo do żądania sprostowania danych osobowych; 3)prawo do usunięcia danych osobowych – w przypadku gdy ustała podstawa do ich przetwarzania, zgoda została wycofana, dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem, dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa; 4)prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy: osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych, przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia, Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie wyrażonej zgody przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie.
 9. W oparciu o Pani/Pana dane osobowe Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
241