Remont drogi gminnej nr 115706R Dydnia-Dydnia Wola


Dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
Nazwa zadania: Remont drogi gminnej nr 115706R Dydnia-Dydnia Wola na dz. o nr ewid.2240/2, 2240/1 km 0+000 do km 0+750”
Dofinansowanie: 237 323,00 zł
Całkowita wartość zadania: 474 647,16 zł
Data podpisania umowy: 11.09.2023 r.
Opis zadania: Remont drogi gminnej polegający m.in. na wykonaniu robót ziemnych, remoncie poboczy, wykonaniu nawierzchni asfaltowej na dł. 750,0 m.

26