Rozstrzygnięcie drugiego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych 2022

Zdjęcie wyróżniające wpisu

Zarządzenie  Nr 793/2022

WÓJTA GMINY DYDNIA

z dnia 7 września 2022 roku

w sprawie rozstrzygnięcia trzeciego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Dydnia w 2022 roku

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.), art. 5 ust. 4 pkt 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2022 r , poz. 1327 ze zm.). Art. 182 pkt 1 ustawy z dnia 26 października 1982  o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2021 r., poz. 1119 ze zm.) oraz Uchwały Rady Gminy Dydnia Nr XLVI/365/2021 z dnia 13.12.2021  r w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Dydnia na 2022 rok.

zarządzam, co następuje:

§ 1

Przyznać dotację na realizację zadań publicznych na terenie Gminy Dydnia w 2022 roku w wysokości  proponowanej przez  komisję konkursową zawartą  w protokole z dnia 6 września 2022 roku określoną w załączniku do niniejszego zarządzenia.

a.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Obywatelskich.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń.

Z-ca Wójta Gminy

mgr. Edyta Kuczma

237