Rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizacje zadań (sport) 2022

Zdjęcie wyróżniające wpisu

Zarządzenie  Nr 668/2022

WÓJTA GMINY DYDNIA

z dnia 4 marca 2022 roku

w sprawie rozstrzygnięcia  drugiego otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Dydnia w 2022 roku

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm..) oraz art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2020 r, poz. 1133) oraz Uchwały Rady Gminy Dydnia Nr IV/16/2010 z dnia 30.12.2010 r w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Dydnia w 2022 roku.

zarządzam, co następuje:

§ 1

Przyznać dotację na realizację zadań własnych w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Dydnia w 2022 roku w wysokości  proponowanej przez  komisję konkursową zawartą  w protokole z dnia 3 marca 2022 roku określoną w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Obywatelskich.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń.

193