Rozstrzygniecie trzeciego konkursu na sport

Zdjęcie wyróżniające wpisu

Zarządzenie  Nr 1026/2023

WÓJTA GMINY DYDNIA

z dnia 12 października 2023 roku

w sprawie rozstrzygnięcia trzeciego otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Dydnia w 2023 roku

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2020 r, poz. 1599) oraz Uchwały Rady Gminy Dydnia Nr LXVII/488/2023 z dnia 26. 01. 2023 r w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Dydnia.

zarządzam, co następuje:

§ 1

Przyznać dotację na realizację zadań własnych w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Dydnia w 2023 roku w wysokości  proponowanej przez  komisję konkursową zawartą  w protokole z dnia 11 października 2023 roku określoną w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Obywatelskich.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń.

168