Spotkanie dotyczące zasobów wodnych gminy Dydnia


W dniu 12 lipca 2022 r. w Urzędzie Gminy w Dydni odbyło się spotkanie dotyczące zasobów wodnych gminy Dydnia, możliwości ich zabezpieczenia oraz zapewnienia stałego dostępu do dobrej jakości wody pitnej dla mieszkańców gminy.

Omówione zostały kwestie dotyczące warunków geologicznych Gminy Dydnia, możliwości tworzenia zbiorników retencyjnych oraz budowy systemów zaopatrzenia w wodę w naszych warunkach terenowych. Poruszono również zagadnienia związane z kwestiami formalnymi tego rodzaju przedsięwzięć, z istniejącymi uregulowaniami prawnymi m.in. w zakresie prawa wodnego oraz z szerszymi planami i dokumentami strategicznymi o zasięgu wojewódzkim i ogólnokrajowym.

Podczas spotkania podpisany został list intencyjny pomiędzy Gminą Dydnia a Uniwersytetem Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, wyrażający wolę współpracy w zakresie opracowania koncepcji zaopatrzenia w wodę gminy Dydnia w kontekście zmian klimatycznych. Dokument został podpisany przez wójt Gminy Dydnia Alicję Pocałuń oraz dziekana Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji dr hab. inż. Leszka Książka.

W spotkaniu udział wzięli: Alicja Pocałuń – wójt gminy Dydnia; Edyta Kuczma – sekretarz gminy Dydnia; Adam Śnieżek – poseł na Sejm RP; Zdzisław Szmyd – starosta brzozowski; Mariusz Rolek – geolog wojewódzki w Departamencie Ochrony Środowiska UMWP; Piotr Najda – dyrektor Wydziału Środowiska i Rolnictwa UW; Krzysztof Gwizdak – zastępca dyrektora ds. Ochrony Przed Powodzią i Suszą PGW Wody Polskie RZGW w Rzeszowie; Katarzyna Tokarz – Rzecznik Prasowy PGW Wody Polskie RZGW w Rzeszowie; Krzysztof Wal – kierownik referatu Inwestycji Infrastruktury i Programów Pomocowych UG w Dydni; Anna Stachyrak – skarbnik gminy Dydnia; dr hab. inż. Leszek Książek – dziekan Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie; dr hab. inż. Tomasz Bergel – prodziekan, kierownik Katedry Inżynierii Sanitarnej i Gospodarki Wodnej UR w Krakowie; prof. dr hab. inż. Bogusław Michalec – Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji UR w Krakowie; dr hab. inż. Dariusz Młyński – Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji UR w Krakowie; dr hab. inż. Agnieszka Operacz – Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji UR w Krakowie; dr inż. arch. Michał Uruszczak – Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji UR w Krakowie; dr hab. inż. Tomasz Salata – Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji UR w Krakowie; Ryszard Łukaszek – Uniwersytet Rolniczy w Krakowie; dr hab. inż. Barbara Tchórzewska Cieślak – kierownik Katedry Zaopatrzenia w Wodę i Odprowadzania Ścieków Politechniki Rzeszowskiej; dr inż. Krzysztof Boryczko – prodziekan Wydziału Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury Politechniki Rzeszowskiej.

844