Stypendia pomostowe

stypendia-pomostowe

M A T U R Z Y S T O !!!

Jeżeli jesteś zdolny, ambitny,

chcesz podjąć naukę na dziennych studiach magisterskich

i pochodzisz z rodziny byłego pracownika ppgr

powinieneś to przeczytać!

Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości

przy wsparciu organizacyjnym Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

ogłasza:

Program Stypendiów Pomostowych 2023/2024

Program jest skierowany do maturzystów, którzy ukończą szkołę ponadpodstawową

w 2023r. i którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

  • zakwalifikują się na I rok dziennych studiów I stopnia lub jednolitych studiów magisterskich realizowanych w polskich publicznych uczelniach akademickich;
  • obywatelami polskimi lub posiadają Kartę Polaka.
  • są dziećmi byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej, którzy byli zatrudnieni w tych gospodarstwach na podstawie umowy o pracę w okresie co najmniej 2 lat;
  • mieszkają na terenach wiejskich lub w miastach do 20 tys. mieszkańców potwierdzone zameldowaniem. Okres zameldowania nie może być krótszy niż 2 lata od daty ogłoszenia Programu na stronie www.stypendia-pomostowe.pl,
  • pochodzą z rodzin, w których dochód w przeliczeniu na osobę lub dochód osoby uczącej się nie jest wyższy niż 2443 zł brutto wyliczony z czerwca 2023r. Jeśli członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, do dochodu nie wlicza się świadczeń otrzymywanych w związku z tą niepełnosprawnością .
  • osiągnęli na egzaminie maturalnym liczbę punktów nie niższą niż 100. Algorytm obliczenia liczby punktów zamieszczony jest w załączniku nr 1 do Regulaminu.

KANDYDACI DO STYPENDIUM, WYPEŁNIAJĄ WNIOSEK ON-LINE NA STRONIE: www.stypendia-pomostowe.pl, aplikacja internetowa będzie aktywna od 7 lipca 2023r. do dnia 18 sierpnia 2023r. (do godz.16-tej), a następnie wydrukowany wniosek wraz z załącznikami przekazują do Oddziału Terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Rzeszowie, ul. Asnyka 7; 35-001 Rzeszów – w nieprzekraczalnym terminie do 28 sierpnia 2023r.

Szczegółowe warunki uczestnictwa w Programie określa „Regulamin przyznawania i przekazywania stypendiów pomostowych dla studentów w ramach XXII edycji Programu Stypendiów Pomostowych w roku akademickim 2023/2024” – Segment IA.

Regulamin wraz z załącznikami oraz formularze wniosków aplikacyjnych są dostępne na stronie internetowej Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości na stronie: www.stypendia-pomostowe.pl

Informacji o programie udzielają:

Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości

adres: ul. Sterlinga 27/29, 90-212 Łódź

tel. 42 632 59 91, 42 631 95 58

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Oddział Terenowy w Rzeszowie

tel. 17 853 78 87

256