Urząd Gminy w Dydni dostępny dla osób z niepełnosprawnościami


Od marca br. w urzędzie gminy realizowany jest projekt w zakresie poprawy dostępności architektonicznej oraz dostępności komunikacyjno-informacyjnych w związku z realizacją przedsięwzięcia grantowego pn.: „Dostępna Gmina Dydnia”.

W zakresie dostępności architektonicznej zrealizowano 9 zadań, zaś dostępności komunikacyjno-informacyjnej 13 zadań.

W ramach dostępności architektonicznej zamontowano:  

 • w pomieszczeniu WC urządzenie przywoławcze dla osób z niepełnosprawnościami
 • kontrastowe oznaczenia stopni na schodach
 • kontrastowe oznaczenie drzwi
 • dotykowe pasy ostrzegawcze przed schodami i innymi niebezpiecznymi miejscami
 • wypukłe ścieżki prowadzące dla osób niewidomych
 • oznakowanie miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych wraz z malowaniem powierzchni miejsca postojowego
 • otwieracz do drzwi bez użycia dłoni montowany na klamkach
 • rampę progowa dla wózków inwalidzkich
 • krzesło ewakuacyjne z pokrowcem

W ramach dostępności komunikacyjno-informacyjnej zakupiono:

 • pętlę indukcyjną – przenośną – urządzenie eliminuje zakłócenia akustyczne – osoba słabosłysząca słyszy tylko sygnał pożądany
 • zestaw kart komunikacyjnych do porozumiewania się z osobami niesłyszącymi
 • zestaw komputerowy z dwoma monitorami i kamerami przystosowany do usługi tłumacza języka migowego on-line
 • tablet – urządzenie przenośne z dostępem do tłumacza języka migowego wraz z usługą tłumacza języka migowego on-line (oprogramowanie)
 • ramki do podpisów przeznaczone dla osób niewidomych, słabowidzących i z problemami motorycznymi. Pozwalają na złożenie odręcznego podpisu w prawidłowym miejscu.
 • tablice informacyjno-nawigacyjne przy wejściu/na piętrach/ciągach komunikacyjnych
 • tabliczki przydrzwiowe z wypukłym oznaczeniem nr pokoju, opisem w alfabecie Braille’a i kodem QR
 • lupy optyczne z podświetleniem LED
 • tyflomapę zawieszoną do ściany pod kątem, znajdującą się na wysokości 90cm. Takie położenie pozwala osobie niedowidzącej wygodnie oprzeć dłonie na planszy i zapoznać się z informacją dot. rozkładu pomieszczeń w przestrzeni urzędu.
 • dzwonek przywołujący do tyflomapy – posiada możliwość emisji dźwięku ułatwiającego lokalizację określonego miejsca za pomocą słuchu. Urządzenie umożliwia emisję sygnałów świetlnych ułatwiających lokalizację miejsca osobom słabowidzącym. Sygnał dźwiękowy i świetlny mogą zostać uruchomione niezależnie.
 • tabliczki z oznaczeniami za pomocą piktogramów, są to kontrastowe, warstwowe tabliczki z uwypuklonym piktogramem przy wejściach do biur.
 • przygotowano wybrane dokumenty w tekście łatwym do czytania (ETR). Plik jest dostępny cyfrowo.

Zadanie zostało sfinansowane z następujących źródeł:

a) ze środków europejskich w kwocie 64 418,17 zł, co stanowi 84,28% powierzonego grantu

b) ze środków dotacji celowej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie: 12 015,36 zł, co stanowi 15,72 % kwoty powierzonego grantu.  Łączna jego wartość wyniosła 76 433,53 zł

Wierzę, że realizacja tego zadania otwiera urząd w Dydni dla wszystkich mieszkańców. Realizując go, pochylamy się nad potrzebami osób dotkniętych różnymi dysfunkcjami. Montaż niezbędnych urządzeń i zakup oprogramowania pozwala osobom z trudnościami fizycznymi i poznawczymi na korzystanie z usług publicznych na równi z innymi. Jest ona dla wielu osób warunkiem prowadzenia niezależnego życia i uczestnictwa w życiu społecznym. Usuwamy istniejące bariery. Za nami projekt „Dostępna Szkoła”, który z sukcesem został zrealizowany również w szkołach podstawowych w Dydni i Niebocku. Teraz przyszedł czas na urząd. Cieszę się, że w naszej gminie realizujemy go, zgodnie z prawem powszechnego dostępu do usług publicznych dla wszystkich obywateli. Otworzyliśmy urząd dla wszystkich i drzwi do mojego gabinetu są dla Państwa otwarte – podsumowuje realizację projektu wójt gminy Alicja Pocałuń.  

W przyszłości projekt będzie kontynuowany, w planach jest m.in. budowa windy dla osób z niepełnosprawnością ruchową.  

224