Zainwestuj
w Gminie Dydnia
Invest
in Gmina Dydnia

Referat Podatków i Opłat Lokalnych

KONTAKT

Pokoje nr 2, 3


Kierownik:

Mgr Adam Bieda

Nadzór i kontrola wymiaru podatku

(13) 430 81 26

adam.bieda@gminadydnia.pl


Pracownicy:

Mgr Halina Marszałek Inspektor

Stanowisko ds. księgowości podatkowej

(13) 430 81 26

halina@gminadydnia.pl


Mgr Lucyna Żaczek – Inspektor

Stanowisko ds. zwrotu części podatku akcyzowego oraz podatku od środków transportu

(13) 430 81 56

lucyna.rz@gminadydnia.pl


Mgr inż. Iwona Siedlecka – Inspektor

Stanowisko ds. wymiaru, księgowania i windykacji opłaty śmieciowej

(13) 430 81 56

iwona.pocalun@gminadydnia.pl


Mgr Natalia Franczak – Podinspektor

(13) 430 81 26

natalia.leszczyk@gminadydnia.pl


KARTY USŁUG

ZADANIA REFERATU

 1. Dokonywanie wymiaru podatków i opłat lokalnych.
 2. Wydawanie decyzji ustalających wysokość zobowiązań podatkowych.
 3. Rozpatrywanie podań o zastosowanie ulg, umorzeń, darowizn, rozkładania na raty w zakresie podatków i opłat.
 4. Ewidencja księgowa dochodów podatkowych.
 5. Windykacja należności podatkowych.
 6. Opracowywanie projektów uchwał Rady w zakresie ustalania stawek podatków i opłat lokalnych.
 7. Rozpatrywanie wniosków dotyczących pomocy publicznej.
 8. Przeprowadzanie postępowań wyjaśniających w sprawach podatkowych.
 9. Wystawianie upomnień i tytułów wykonawczych w związku z zaległościami podatkowymi.
 10. Rozpatrywanie opinii w sprawach podatków pobieranych przez Urząd Skarbowy.
 11. Kontrola powszechności opodatkowania.
 12. Wydawanie zaświadczeń w sprawach podatkowych.
 13. Prowadzenie dokumentacji dotyczącej zwrotu podatku akcyzowego.
 14. Przygotowywanie spisu wyborców do Izb Rolniczych.
 15. Współpraca z innymi organami i instytucjami (komornik, KRUS, ZUS, bank).
 16. Prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej.
 17. Prowadzenie ewidencji analitycznej środków trwałych, przedmiotów nietrwałych i materiałów – dokonywanie ich wyceny zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami;
 18. Czuwanie nad prawidłowym przebiegiem inwentaryzacji oraz rozliczanie osób materialnie odpowiedzialnych.
 19. Prowadzenie spraw związanych z gospodarką odpadami komunalnymi:
  • przyjmowanie i weryfikacja deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości z terenów zamieszkałych;
  • wydawanie decyzji określających wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
  • rozpatrywanie podań w sprawach ulg, umorzeń w zakresie opłaty za odpady komunalne;
  • ewidencja księgowa, prowadzenie postępowań wyjaśniających, wysyłanie upomnień w związku z zaległościami w opłacie, kontrola powszechności opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
  • opracowywanie projektów uchwał Rady w zakresie ustalania stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi”.
Skip to content